Przeskocz do treści

Kraków, 24 lutego 2017 roku

fidesetratioMiędzynarodowe Towarzystwo Naukowe
„Fides et Ratio”
30-094 Kraków
ul. Górna 10c
www.fidesetratio.iap.pl

Pan Paweł Łysek
Dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie,
ul. Zamojskiego 20, 03-801 Warszawa

Panowie Paweł Sztarbowski i Krzysztof Rudziński
Wicedyrektorzy Teatru Powszechnego

Państwo Oliver Frljić, Karolina Adamczyk, Jacek Beler, Julia Wyszyńska, Klara Bielawka, Maria Robaszkiewicz, Barbara Wysocka, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor, Agnieszka Jakimiak, Joanna Wichowska, Goran Injac, Mateusz Atman, Jakub Skrzywanek, Sandra Dekanić, Jaqueline Sobiszewski, Małgorzata Dzik - pomysłodawcy i wykonawcy spektaklu „Klątwa”

Szanowni Państwo,

Kierujemy list otwarty do Państwa, tworzących zespół Teatru Powszechnego zaangażowany w spektakl „Klątwa”, aby wyrazić żądanie zaprzestania inscenizacji, która poniża osobę św. Jana Pawła II i w której dopuszcza się bezczeszczenia Krzyża. Wartości humanizowania życia, jakie niesie przesłanie Jana Pawła II i sacrum Krzyża to największe dobro, które kochamy i szanujemy.

Odwołujemy się do Państwa uczuć i pamięci.

Poniżanie ludzi, których Państwo kochają, bezczeszczenie drogich Państwu przedmiotów, szydzenie z wyznawanych przez Państwa idei zadawałoby Państwu ból za każdy razem wykonywania takiego aktu. W przypadku postępowania Państwa akt ten ma wymiar publiczny, a więc tym bardziej i bolesny i groźny.

Właśnie – groźny, i to zwłaszcza gdy przypomnieć sobie jeszcze nieodległe czasy bezczeszczenia i niszczenia judaistycznych symboli religijnych w hitlerowskich Niemczech, a następnie eksterminację całego narodu Żydowskiego. Gdy przypomnieć sobie walkę z kościołami chrześcijańskimi i wykorzenianie religijności w państwach komunistycznych.

I chcą się Państwo wpisywać w tę tradycję?

Zarząd i członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio: Prezes Zarządu prof. dr hab. Teresa Grabińska, WSOWL, Wrocław / Wiceprezes Zarządu dr hab. prof. UW Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski / Sekretarz Zarządu dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Skarbnik Zarządu dr Leszek Cichobłaziński, Politechnika Częstochowska / Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński / Prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, Uniwersytet Jagielloński / Prof. dr hab. Anna Drzewicka, Uniwersytet Jagielloński / Dr hab. prof. KUL Marek Fiałkowski OFMConv / Prof. Andrzej Gieniusz CR, Pontificia Universitas Urbanianum, Rzym / Dr Maria Gubińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Congregazione delle Cause dei Santi, Watykan / Dr hab. prof. UO Mirosław Lenart, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu / Dr inż. Igor Leś, Warszawa / Ks. dr Marek Leśniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II / Prof. dr hab. Regina Lubaś-Bartoszyńska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro, Uniwersytet Jagielloński / Dr hab. Barbara Marczuk, Uniwersytet Jagielloński / Mgr Anna Maria Martinelli, emeryt. lektor j. włoskiego, KUL / Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Polska Akademia Nauk / Prof. dr hab. Jan Prokop, Uniwersytet Pedagogiczny, PAU / Dr hab. prof. UO Henryk Spustek / Dr hab. prof.UP Antoni Szwed, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Dr n. med Krzysztof Walczewski, Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie / Mgr Katarzyna Wilczek, doktorantka UJ / ks. dr hab. prof. PWSZ Bogdan Węgrzyn, Tarnów / Dr Teresia Żigova, Katolicki Ośrodek Edukacyjny i Katechetyczny przy Konferencji Episkopatu Słowackiego w Koszycach

Współpracownicy i Sympatycy Towarzystwa: Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński / Dr Roman Jacek Kieferling, Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie / Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński, PAU / Mgr Agnieszka Korus, emeryt. nauczyciel I LO im. B. Nowodworskiego, Kraków / Lek. med. Monika Kopecka, Kraków / Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński / Dr hab. prof. UKSW Maria Ryś / Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Jan Ryn, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

16 lutego 2015 roku

Zwracamy się do pracowników nauki w sprawie Konwencji CAHVIO, zwanej przez jej autorów Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ustawa upoważniająca do ratyfikowania tej Konwencji, którą Sejm RP przegłosował 6 lutego 2015 roku, będzie teraz przedmiotem obrad Senatu RP w dniach 4–6 marca br.

Od wielu miesięcy specjaliści różnych dziedzin bardzo uważnie analizowali treść Konwencji Rady Europy. Wyniki prawnych analiz sprowadzają się do wniosku, że Konwencja nie wnosi żadnych pozytywnych zmian do istniejącego już w Polsce prawa przeciwdziałającego przemocy, natomiast wyniki wielu innych analiz jednoznacznie podkreślają, że Konwencja całkowicie błędnie stawia diagnozę dotyczącą przyczyn przemocy domowej. Konwencja upatruje je w tradycjach i zwyczajach umacniających dotychczasowe role kobiet i mężczyzn.

Oczywistością jednak jest, że ani nasze tradycje, ani zwyczaje nie są przyczyną przemocy, tylko - jak pokazują liczne badania naukowe - do przyczyn przemocy w naszym kraju należą: alkoholizm, narkomania, bezrobocie, zaburzenia osobowości. Przyczyną przemocy mogą być także zbyt niskie zarobki, niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Poza tym przemoc dotyka nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, a przede wszystkim najbardziej bezbronne dzieci.

Wszyscy jesteśmy jednomyślni i od dawna głęboko przeświadczeni o potrzebie obrony i ochrony ofiar przemocy, w tym przemocy domowej, co znalazło swój wyraz w naszym polskim prawodawstwie, które – gdyby było rzeczywiście przestrzegane – stanowiłoby realną obronę przed przemocą.

Nie można więc teraz - na podstawie błędnie postawionej diagnozy - pozwolić na zbudowanie nieadekwatnego do naszej, polskiej sytuacji systemu prawnego, podlegającego jedynie zewnętrznej, unijnej kontroli, który miałby obowiązywać po przyjęciu Konwencji. Taki system miałby wiele uprawnień do wprowadzania obcych naszej kulturze oraz powszechnie cenionym wartościom i normom zmian w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa. Ratyfikacja Konwencji pociągnęłaby za sobą również wysokie koszty finansowe, a te fundusze powinny być przeznaczone nie na ratyfikację Konwencji, ale na rzeczywistą walkę z przyczynami przemocy i na realną pomoc ofiarom przemocy.

Trzeba stanowczo podkreślić, że nieratyfikowanie Konwencji nie oznacza zgody na jakikolwiek rodzaj przemocy, nie jest też lekceważeniem tego problemu. Oznacza jedynie brak zgody na wprowadzanie zmian prawnych dokonywanych w oparciu o błędnie postawioną diagnozę.

Zadaniem ludzi nauki jest poszukiwanie i głoszenie prawdy. Zwracamy się do wszystkich naukowców z gorącym apelem dotyczącym wypracowania rzetelnego stanowiska w sprawie rzeczywistego, a nie rzekomego zwalczania przyczyn przemocy, które proponuje Konwencja. Zamiast ratyfikacji Konwencji proponujemy przeprowadzenie pogłębionych badań diagnostycznych dotyczących przyczyn i form przemocy wobec dzieci, kobiet, mężczyzn, ludzi starszych. Wielu naukowców deklaruje wsparcie w przeprowadzeniu tego typu badań. Trzeba także wzmocnić i rozbudować system wspierania ofiar przemocy, stworzyć dla nich m.in. różnego typu poradnie, punkty interwencyjne zatrudniające profesjonalistów, a także poprawić system informowania o różnych możliwościach skorzystania z pomocy, stworzyć i rozwinąć "akademie rodziny", "szkoły komunikacji", które będą uczyć dobrych wzorów życia rodzinnego. W tym zakresie, mając wiele pozytywnych doświadczeń, także deklarujemy naszą pomoc.

W imieniu: Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, prezes, Maria Ryś, prof. UKSW
oraz Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet, Maria Wilczek