Przeskocz do treści

maciejstasiakMaciej Stasiak*

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – doktora Artura Górskiego, współzałożyciela Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie (AKO Warszawa) i członka Zarządu AKO Warszawa. Był z nami bez przerwy od początku naszej działalności, to znaczy od 19 marca 2013, do końca, to znaczy do swojej przedwczesnej śmierci w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2016. AKO Warszawa utraciło prawego Polaka, bardzo aktywnego, szanującego ludzi polskiego patriotę, człowieka z męstwem walczącego ze straszną długotrwałą chorobą. Ze względu na Jego związek z AKO Warszawa, w niniejszym wspomnieniu o Nim skupimy się na działalności akademickiej, aczkolwiek dobrze wiemy o tym, że był również politykiem, wielokrotnym posłem na Sejm RP, publicystą, organizatorem życia społecznego, prowadził również działania na rzecz Polonii.

sparturgorskiArtur Górski urodził się 30 stycznia 1970 w Warszawie (fot. Wikipedia). W 1989 uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym nr 34 im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, kierunek humanistyczny. W latach 1989-1994 odbył studia wyższe na kierunku Politologia i Nauki Społeczne Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie; obecnie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. W 1993 otrzymał stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej „za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej”. W 1994 obronił w ATK pracę magisterską pt.: „Edukacyjne obowiązki państwa w systemie społecznej gospodarki rynkowej”. W tejże uczelni rozpoczął studia doktoranckie i doktoryzował się w 1998 r. , uzyskując – na podstawie obrony dysertacji doktorskiej pt. „Koncepcja władzy politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza” – stopień doktora nauk humanistycznych (promotor: prof. dr hab. Aniela Dylus, recenzenci: ks. prof. dr hab. Helmut Juros i prof. dr hab. Wojciech Roszkowski) w zakresie nauk o polityce i specjalności politologia.

Od lutego 2001 prowadził działalność dydaktyczną jako wykładowca UKSW; wykłady na temat administracji publicznej. W lutym 2002 został adiunktem w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. W latach 2002-2003 był również adiunktem w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.

Jako poseł na Sejm RP starał się poprawić jakość polskiej nauki i szkolnictwa. Pracował w 2008 jako Zastępca Przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; w 2009 jako Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 1783) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1938); również w 2009 jako Zastępca Przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej ds. informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego Polskiej Akademii Nauk oraz informacji Prezesa Polskiej Akademii Nauk o inwentaryzacji majątku pozostającego w gestii Polskiej Akademii Nauk oraz strategii optymalnego nim zarządzania.

Oprócz powyżej wymienionej działalności, pisał książki. Są to: „O autorytet władzy”, Warszawa 1990; „Myśli reakcyjne”, Warszawa 1994; „Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza”, Kraków 1999; „Na prawicowym posterunku”, Warszawa 2008; „Podolacy”, Warszawa 2013; „Bóg, Honor, Ojczyzna. Dewiza dla Polski”, Warszawa 2014.

* Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.