Przeskocz do treści

maciejstasiakMaciej Stasiak*

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – doktora Artura Górskiego, współzałożyciela Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie (AKO Warszawa) i członka Zarządu AKO Warszawa. Był z nami bez przerwy od początku naszej działalności, to znaczy od 19 marca 2013, do końca, to znaczy do swojej przedwczesnej śmierci w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2016. AKO Warszawa utraciło prawego Polaka, bardzo aktywnego, szanującego ludzi polskiego patriotę, człowieka z męstwem walczącego ze straszną długotrwałą chorobą. Ze względu na Jego związek z AKO Warszawa, w niniejszym wspomnieniu o Nim skupimy się na działalności akademickiej, aczkolwiek dobrze wiemy o tym, że był również politykiem, wielokrotnym posłem na Sejm RP, publicystą, organizatorem życia społecznego, prowadził również działania na rzecz Polonii.

sparturgorskiArtur Górski urodził się 30 stycznia 1970 w Warszawie (fot. Wikipedia). W 1989 uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym nr 34 im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, kierunek humanistyczny. W latach 1989-1994 odbył studia wyższe na kierunku Politologia i Nauki Społeczne Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie; obecnie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. W 1993 otrzymał stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej „za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej”. W 1994 obronił w ATK pracę magisterską pt.: „Edukacyjne obowiązki państwa w systemie społecznej gospodarki rynkowej”. W tejże uczelni rozpoczął studia doktoranckie i doktoryzował się w 1998 r. , uzyskując – na podstawie obrony dysertacji doktorskiej pt. „Koncepcja władzy politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza” – stopień doktora nauk humanistycznych (promotor: prof. dr hab. Aniela Dylus, recenzenci: ks. prof. dr hab. Helmut Juros i prof. dr hab. Wojciech Roszkowski) w zakresie nauk o polityce i specjalności politologia.

Od lutego 2001 prowadził działalność dydaktyczną jako wykładowca UKSW; wykłady na temat administracji publicznej. W lutym 2002 został adiunktem w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. W latach 2002-2003 był również adiunktem w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.

Jako poseł na Sejm RP starał się poprawić jakość polskiej nauki i szkolnictwa. Pracował w 2008 jako Zastępca Przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; w 2009 jako Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 1783) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1938); również w 2009 jako Zastępca Przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej ds. informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego Polskiej Akademii Nauk oraz informacji Prezesa Polskiej Akademii Nauk o inwentaryzacji majątku pozostającego w gestii Polskiej Akademii Nauk oraz strategii optymalnego nim zarządzania.

Oprócz powyżej wymienionej działalności, pisał książki. Są to: „O autorytet władzy”, Warszawa 1990; „Myśli reakcyjne”, Warszawa 1994; „Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza”, Kraków 1999; „Na prawicowym posterunku”, Warszawa 2008; „Podolacy”, Warszawa 2013; „Bóg, Honor, Ojczyzna. Dewiza dla Polski”, Warszawa 2014.

* Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

List otwarty Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

w sprawie publicznego znieważania profesorów - ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Wyjaśniania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej

akokrakowTak ma być jak głosi wersja oficjalna – inne argumenty są nieracjonalne – to matrix.

Na szczęście – w nauce to, co może działać w polityce, nie działa.

Wiadomo to od najdawniejszych czasów, a byli nawet tacy, którzy w swym niepoprawnym uporze byli paleni na stosie. Dziś się takich już bezpośrednio nie pali. Dziś kogo trzeba, na zamówienie polityczne, obdarza się infamią, niszczy bytowo i skazuje na niepamięć. Opinia publiczna nawet to jest w stanie zaakceptować – bo istoty rzeczy merytorycznej wszak nie dochodzi. Media mają swoją siłę

Z oburzeniem obserwujemy zmasowaną kampanię medialną znieważania profesorów – ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Wyjaśniania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, mającą na celu zdyskredytowanie prac tego Zespołu, a także zastraszenie środowiska naukowego przed podejmowaniem badań w tym zakresie. Nasz sprzeciw budzi brutalne zagłuszanie zmasowaną propagandą słusznych żądań opinii publicznej dopuszczenia do rzetelnej konfrontacji wyników ustaleń różnych ośrodków badających przyczyny katastrofy. Raport Komisji ds. Badania Wypadków Lotniczych, w którym oficjalnie ustalono przyczyny katastrofy, sprzeczne z ustaleniami ekspertów Zespołu Parlamentarnego, uważamy za daleko niewystarczający.

Działania zarówno mediów jak i oficjalnych czynników noszą znamiona postawy nazywanej „odmową wiedzy”, ale obowiązkiem zarówno czynników oficjalnych jak i naukowców jest poznanie rzeczywistości, stawianie hipotez i ich weryfikacja, dochodzenie do prawdy a przede wszystkim głoszenie prawdy.

Uważamy za haniebne dyskredytowanie wiedzy i doświadczenia badawczego profesorów cenionych w środowisku naukowym na podstawie wyrwanych z kontekstu fragmentów ich zeznań złożonych w prokuraturze pod przysięgą. Tekst pełnych protokołów tych zeznań, dostępnych na stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, jest wystarczającą obroną ich kwalifikacji i postawy. Zachęcamy do lektury.

Każde dochodzenie do prawdy wymaga konfrontacji argumentów opartych na wiedzy teoretycznej, doświadczeniu i obserwacji otaczającego świata. Wszelkie postępy, odkrycia i ustalenia prawdy materialnej, następują w połączeniu tych elementów. Wyjaśnienie tak złożonego zagadnienia jak przyczyny katastrofy lotniczej, wymaga interdyscyplinarnego podejścia, zaangażowania wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki i konfrontacji ich argumentów w rzeczowej dyskusji.

Nie dopuśćmy do zakrzyczenia w tej dyskusji głosu poważnych i odpowiedzialnych środowisk naukowych.

Nie pozwólmy na znieważanie przedstawicieli środowiska naukowego za ich odwagę i determinację w poszukiwaniu prawdy.

Kraków, 19 września 2013 roku

Lista osób popierających (stan na 26 września 2013 r., 17:45):

dr inż. Andrzej Augustynek, AGH – Kraków
dr hab. Roman Badora, UŚ – Katowice
Grzegorz Banecki, były student Politechniki Warszawskiej
Sława Bednarczyk, lwowianka, aktorka i reżyser Teatru Stańczyk, Kraków
prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ – Kraków
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH – Kraków
dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków
ks. dr Wiesław Bożejewicz, Warszawa
dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. PW – Warszawa
dr inż. Jacek Bzowski, em. PW – Warszawa
prof. dr hab. Krzysztof Cena, AKO – Kraków
prof. dr Zbigniew Chłap, Kraków
dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB – Białystok
dr n. przyr. Witold Chociłowski, em. nauczyciel akademicki, Katowice
dr Krzysztof Cybulski, UW – Warszawa
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, AKO Warszawa
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ
mgr Alina Drobińska, prawnik, Kraków
dr Joanna Dropińska–Bysiek, prawnik, Kraków
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH – Kraków
dr inż. Anna Duda-Kękuś, AGH – Kraków
dr hab. Katarzyna Dybeł prof. UJ – Kraków
prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ – Kraków
dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, sygnatariusz Konferencji Smoleńskiej, Kraków
mgr Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP – Kraków
mgr Irena Gąsior, Kraków
Joanna Giecewicz, prof. PW – Warszawa
dr Krzysztof Godwod, Warszawa
dr hab. inż. Ryszard Golański, Kraków
dr hab. inż. Jan Górzyński, Politechnika Warszawska w Płocku
dr inż. Irena Gronowska, Wydz. Fizyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa
dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW
dr Andrzej Gryglewicz, AWF – Warszawa
dr Andrzej Grząślewicz,  matematyk, Kraków
prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ – Kraków
prof. dr. hab. Adam Guła, AGH - Kraków
mgr inż. Jarosław Hanebach, absolwent AGH, Złotoryja
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH – Kraków
mgr Justyna Iwaszkiewicz, Poznań
mgr Edwarda Janota, radca prawny, Katowice
prof. dr hab. Jan Jaworski, UW – Warszawa
prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, PW – Warszawa
dr hab. Zofia Kaszowska, ASP -  Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK – Kraków
prof. dr hab. Andrzej  Kaźmierczak,  SGH – Warszawa
mgr Adam Kieniewicz, Kraków
mgr inż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO – Kraków
dr n. med. Jan Klosa, lekarz, Duisburg, Niemcy
mgr inż. Joachim Kłos - Syrynia
dr hab. Tomasz Kłys, prof. UŁ, filmoznawca, Łódź
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU – Kraków
prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP – Kraków
dr hab. inż. Adam Korytowski, profesor AGH – Kraków
prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
mgr Edward Kuliga, AKO – Kraków
prof. Krzysztof Kurdyka, Universite de Savoie, Laboratoire de Mathematiques (LAMA), UMR-5127 de CNRS, Francja
dr Edward Kusior, emerytowany prac. AGH
mgr Maria Kuśnierz - ekonomistka, Gliwice
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH – Kraków
prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ – Kraków
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP – Kraków
prof. dr hab. inż. Wacław Leszczyński, dr h.c., em. Uniwersytet Przyrodniczy -  Wrocław
prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Tadeusz Majewski, Dsc Profesor de Tiempo Completo, Universidad de las Americas-Puebla, Mexico
prof. dr hab. Edward Malec, UJ – Kraków
prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium, Niemcy
Bernard Margueritte, dziennikarz
dr hab. Maria Marks,  em. IPPT PAN – Warszawa
prof. dr hab. inż. Wojciech Marks, em. IPPT PAN – Warszawa
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH – Kraków
dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
mgr Mateusz Mroz, Warszawa
dr hab. Adam Nodzeński, Kraków
prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, UJ – Kraków
dr inż. Paweł Olszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa / University of Michigan, Ann Arbor, USA
dr inż. Janusz Opiła - AKO Kraków
mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH – Kraków
dr hab. med. Józefa Panek, AKO – Kraków
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH – Kraków
prof. dr hab. Maria Piskornik, UR – Kraków
prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, UR – Kraków
dr hab. Zbigniew Polański, UJ Kraków
prof. dr hab. Jan Prokop, czł. koresp. PAU
dr n. med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
dr inż. Stefan Pyrak, em. PW - Warszawa
dr Krystyna Rakoczy-Pindor, em., Kraków
dr inż. Katarzyna Rycerz - AGH, Kraków
prof. dr hab. Zdzisław Jan  Ryn, Kraków
prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, PŁ – Łodź
dr inż. Maria Sapor, Kraków
mgr Jolanta Sekutowicz, ASP – Kraków
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. UJ – Kraków
dr inż. Jerzy Sękiewicz, Kraków
dr hab. Barbara Siemiątkowska prof. ndzw., PW – Warszawa
dr inż Feliks Stalony-Dobrzański, AGH – em. pracownik naukowy
prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH – Kraków
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” – Kraków
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, em. PŁ- Łódź, dr h.c., Universita di Pavia, Włochy
dr Marek Mariusz Tytko, UJ – Kraków
dr hab. Anna Walczuk, UJ – Kraków
prof. dr hab. Jerzy Warczewski, UŚ – Katowice
dr hab. Anna Waśko, UJ – Kraków
dr hab. Andrzej Waśko, UJ – Kraków
mgr Tomasz Wenklar, Tychy
prof. dr hab. Janina Wiszniewska, AKO Warszawa
dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, AKO Kraków
prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, em. UW – Warszawa
dr hab. Barbara Wysocka, Biblioteka Kórnicka PAN
dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP – Kraków
Joanna i Tomasz Zieleniewscy, Węgorzewo
Adam Zyzman - dziennikarz "Tygodnika Solidarność" - Kraków

(Od Redakcji): Podpisy poparcia przesyłać można wciąż na adres: ako.krakow@gmail.com.

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu skupiającego 267 członków List Otwarty podpisał prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak,  przewodniczący; List Otwarty poparło też pięćdziesięciu członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie; kolejne wyrazy poparcia  sukcesywnie napływają a protokoły przesłuchań Profesorów opublikowane są na stronie: http://www.npw.gov.pl/491-Prezentacjanewsa-49098-p_1.htm

I jeszcze:

AKO Warszawa w obronie polskiej nauki

Warszawa, 23 września 2013 r.

Potępiamy nagonkę na polskich naukowców prowadzoną przez urzędników rządowych oraz media wprowadzające w błąd polskie społeczeństwo. Z oburzeniem obserwujemy naruszanie wolności akademickiej poprzez próby zdyskredytowania naukowców dążących do prawdy i lekceważenie prac naukowych prowadzonych przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego oraz Episkopatu Polski.

Przypominamy, że otrzymując stopień naukowy doktora ślubujemy służyć prawdzie. Nie wolno nam, pod żadnym pozorem, odejść od tej przysięgi i nie wolno nam ulec próbom zastraszenia.

Zwracamy się do każdego pracownika nauki, niezależnie od światopoglądu i sympatii politycznych, o poparcie Listu Otwartego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

("List Otwarty" popieramy przez wysłanie "Popieram List Otwarty z dnia 19 września 2013 r. w sprawie publicznego znieważania profesorów - ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej" wraz z podaniem imienia i nazwiska, tytułu i stopnia naukowego/zawodowego, oraz miejsca pracy lub zamieszkania, na adres: ako.krakow@gmail.com lub akowarszawa@interia.pl)

Przewodniczący AKO
prof. zw. dr hab. inż. Artur H. Świergiel

(Od Redakcji): Z radością odnotowujemy powstanie czwartego (po poznańskim, krakowskim i łódzkim), Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, tym razem w Warszawie (fot. Wikipedia). Poniżej pierwsze oświadczenie tego środowiska z 22 kwietnia br.:

zamekkrolewskiAkademicki Klub Obywatelski gromadzący przedstawicieli wszystkich akademickich środowisk Warszawy po dyskusji przeprowadzonej w dn. 22. kwietnia br. wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym stanem życia uniwersyteckiego i naukowego w naszej Ojczyźnie.

1. Uczelnia to szczególne miejsce pozwalające młodym ludziom na zgłębianie wiedzy o wybranych obszarach otaczającego nas świata.  Należy dążyć, aby była miejscem kształtowania mądrych postaw obywatelskich.  Absolwent uczelni powinien być nie tylko dobrym fachowcem, lecz także obywatelem zaangażowanym w rozwój Kraju.  Nauczyciel akademicki ma być w procesie kształcenia światłym wzorem i przewodnikiem.  Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z mistrzem.  Zaś własny światopogląd mistrza musi być przedstawiany bez żadnego odgórnego ministerialnego skrępowania a jedynie do krytycznej oceny przez studentów.

2. Programy nauczania i tok prowadzonych zajęć nie powinny być wypaczane z powodów ekonomicznych.  Kształcenie powinno być zgodne z indywidualnymi przekonaniami doświadczonych nauczycieli akademickich w sprawie zarówno planowania, jak i sposobu prowadzenia zajęć ze studentami oraz bez narzucanych ministerialnych rygorów.

3. Oprócz powinności dydaktycznych zadaniem pracowników akademickich jest prowadzenie wolnych, nieskrępowanych, badań naukowych bez ograniczeń w tworzeniu i propagowaniu nowych koncepcji naukowych; idee naukowe inne od aktualnie panujących służą rozwojowi nauki.  Tylko takie zmiany w nauce będą sprzyjać rozwojowi Polski.  W obszarze odkryć i wynalazków w obecnej sytacji niezbędna jest pomoc i odpowiedzialność państwa za ich praktyczne spożytkowanie.

4. Współpraca naukowców w placówkach naukowych i współpraca krajowych placówek naukowych powinny ułatwić konkurowanie ze światowymi ośrodkami nauki.  Bardzo ważnym jest by pracownik akademicki utożsamiał się z misją swej uczelni lub placówki naukowej.  By to było osiągalne powinna panować sprzyjająca atmosfera.  Znaczenie tu mają stabilność zatrudnienia i godziwe wynagrodzenie.  Konieczne jest zwiększenie finansowania uczelni i nauki z budżetu Państwa i ograniczenie wprowadzania szkodliwej zasady samofinansowania się uczelni, która nieprzystaje do misji instytucji akademickich.

Przewodniczący AKO
Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. Świergiel