Przeskocz do treści

waclawkujbidafotoWacław Kujbida*

Ottawa, 5 lutego 2016

Heather Reisman - Chief Executive Officer Indigo
Laura Carr - wiceprezes i Chief Financial Officer Chapters-Indigo
Biuro Wykonawcze / 468 King Street West, Suite 500 Toronto, ON M5V 1L8 / 416-364-4499 / InvestorRelations@indigo.ca / cisales@indigo.ca

Amanda Crocker – Naczelny Redaktor
Matthew Adams – Dyrektor Publicystyki
Between the Lines – Publishing House / 401 Richmond Street West, #277 / Toronto, Ontario, M5V 3A8 / Canada / Phone: (416) 535-9914 / Email: info@btlbooks.com

Dotyczy: Wezwanie do natychmiastowego wycofania z księgarni internetowych oraz ze sprzedaży we wszystkich sieci księgarń książki "Ucieczka i wolność: Historia ucieczki do Kanady” napisanej przez Ratnę Omidvar i Danę Wagner, opublikowanej przez wydawnictwo Between the Lines.

Książka ta zawiera nieprawdziwe, zniesławiające i antypolskie wypowiedzi.

Na stronie 178 tej publikacji napisano: “polskie SS". Stwierdzenie to jest fałszywe, obelżywe, obraźliwe i może prowadzić do zniewagi jak i szkody wizerunkowi każdego Polaka lub całego polskiego narodu czy Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w Kanadzie oraz na całym świecie w wyniku narażenia ich na nienawiść, pogardę i kpiny.

SS była niemiecką organizacją paramilitarną, najbardziej odpowiedzialną za realizację tzw "ostatecznego rozwiązania" kwestii rasowych. Członkowie wszystkich formacji SS popełnili w czasie II Wojny Światowej (1939/45) niezliczone zbrodnie przeciwko ludzkości. Są oni odpowiedzialni za zamordowanie milionów ludzi, w tym Polaków i Żydów. Po klęsce hitlerowskich Niemiec, cały korpus SS wraz z NSDAP został przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze zakwalifikowany jako organizacja przestępcza .

Nie istniały żadne “polskie SS”. Wręcz przeciwnie.

Polska była pierwszą ofiarą agresji Drugiej Wojny Światowej. W dniu 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę z zachodu, 17 września 1939 roku ze wschodu z kolei zaatakował Polskę Związek Radziecki. Niemiecko - sowiecka okupacja Polski trwała 5 tragicznych lat - do 1945 roku. Polacy - jak żaden inny naród w czasie II wojny światowej - nie współpracowali z żadnymi siłami niemieckimi. To właśnie w Polsce - nigdzie indziej w czasie niemieckiej okupacji - zostało utworzone Polskie Państwo Podziemne i Podziemna Armia Krajowa - znane jako AK, WIN i NSZ, organizacje walczące z okupantami bez wytchnienia przez 5 lat.

W wyniku niemieckich masowych egzekucji, tortur, więzienia i czystek etnicznych, 6 milionów Polaków straciło życie - w tym 3 miliony polskich Żydów (zbrodnia znana pod nazwą Holocaustu).

W okupowanej przez Niemców Polsce również - co było znowu sprawą unikalną wśród krajów okupowanych, - ustanowiono oficjalne struktury administracyjne, finansowe i organizacyjne, których zadaniem było pomaganie i chronienie Żydów. Było to – z bezpośrednim narażaniem życia - perfekcyjnie zaplanowane i wykonywane, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków w tych czasach śmiertelnego, niemieckiego terroru i ucisku. Często kosztem uwięzienia, bestialskich tortur i śmieci tysięcy Polaków którzy zdecydowali się wziąć udział w tej pomocy. W uznaniu tych wysiłków - z 24,356 ludzi, którzy do tej pory uzyskali najwyższą cywilną nagrodę państwa Izrael, to znaczy tytuł "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" – aż 6,339 to są Polacy.

Oznacza to, że państwo Izrael przyznało, że wśród wszystkich narodów świata ogarniętych wojną prowadzoną przez niemiecką III Rzeszę, aż 26 procent wszystkich udokumentowanych przypadków niesienia pomocy Żydom i narażania tym samym siebie i swoich bliskich na niebezpieczeństwo śmierci, to byli Polacy.

W wyniku tej wojny Polska, spośród wszystkich narodów i państw dotkniętych II Wojną Światową, poniosła największe straty: ludzkie (220 na każde 1000 osób zostało zabitych lub zmarło), materialne ($ 16.9 biliony dolarów) i kulturowe (dwie piąte polskich dóbr kultury zostały zniszczone, kolejne dwie piąte zostały skradzione przez niemieckie i sowieckie siły okupacyjne).

W wyniku zdrady jałtańskiej przez „alianckie” supermocarstwa, Polska została zmuszona do oddania Związkowi Radzieckiemu 48 procent przedwojennego terytorium, tracąc około 178 tysięcy kilometrów kwadratowych na wschodzie kraju. W konsekwencji, ziemie te stały się obiektem niszczenia, plądrowania lub rozbiórki niezliczonych, wielosetletnich nieraz polskich zabytków i obiektów kultury. Kulturowe świadectwa dziejów i historii polskiego dziedzictwa na tych ziemiach, zostały w 98 % nieodwracalnie zniszczone. Również, na owych utraconych Kresach polskich, nacjonaliści zamordowali z barbarzyńskim okrucieństwem przynajmniej dodatkowe 200.000 niewinnych polskich cywilów, zniszczyli tysiące miast, miasteczek i wsi, które były przez wieki nierozerwalną częścią Rzeczypospolitej.

Naród Polski, jako jedyny spośród wszystkich narodów - ofiar II Wojny Światowej, nie otrzymał odszkodowania za wszystkie te ludzkie, materialne, terytorialne i kulturowe straty.

Wzywamy do natychmiastowej i odpowiedniej akcji w podniesionych sprawach.

* Autor jest koordynatorem d/s politycznych Klubów Gazety Polskiej w Kanadzie i USA.

Waclaw Kujbidawaclawkujbidafoto

February 5th 2016

Heather Reisman — Chief Executive Officer of Indigo
Laura Carr – Executive Vice President and Chief Financial Officer
Chapters-Indigo / Executive Office / 468 King Street West, Suite 500 / Toronto, ON M5V 1L8 / 416-364-4499 / InvestorRelations@indigo.ca / cisales@indigo.ca

Amanda Crocker – Chief Editor
Between the Lines – Publishing House / 401 Richmond Street West, #277 / Toronto, Ontario, M5V 3A8 / Phone: (416) 535-9914 / Email: info@btlbooks.com

Defamatory statements and exposure to hatred, contempt or ridicule in the book “Flight And Freedom: Stories Of Escape To Canada”.

Dear Ms Reisman,
Dear Ms Crocker,

I am writing to request that the book “Flight And Freedom: Stories Of Escape To Canada”, by Ratna Omidvar and Dana Wagner, published by Between the Liners publishing house be withdrawn immediately from sale in bookstores and online. This book contains false and defamatory statements, which are anti-Polish. The writing contains words that insult and injure the reputation of a person and the entire Polish nation as well as its diaspora (including Canadians of Polish origin) around the world as a result of exposing them to hatred, contempt or ridicule. With this withdrawal we would like to see a public statement of correction and apology.

Of note, on page 178 in this book there is mention of “Polish SS”, which is grossly inaccurate and offensive. The SS was a German paramilitary organization most responsible for the implementation of the so-called “Final Solution” for racial cleansing. Its members committed crimes against humanity during World War II (1939–45). They were responsible for the killing of millions of people, including Poles and Jews. After the defeat of Nazi Germany, the entire SS corps, along with the Nazi Party, was judged by the International Military Tribunal at Nuremberg to have been a criminal organization. There was never any “Polish SS” unit!

Poland was the first victim in the aggression of WWII. Invaded from the West on September 1st 1939 by Germany and from the East, on September 17th 1939 by the Soviet Union, Poland suffered great losses. The German - Soviet occupation of Poland lasted 5 tragic years. Poles formed an Underground State (WIN and NSZ) and a Home Army, known as Armia Krajowa (AK), which resisted and fought its occupiers throughout the 5 years. As a result of German mass execution, torture, imprisonment and ethnic cleansing, 6 million Poles lost their lives, including 3 million Polish Jews (referred to as the Holocaust).

Both the Polish Underground State during WWII and the Polish Home Army established official administrative, financial and organizational structures to help and protect Jews in German-occupied Poland. This was nobly carried out, using all available means in a time of terror and oppression, at the cost of incarceration, bestial torture and death. Thousands of Poles participated and in recognition of these efforts, 6,339 Poles of a total of 24,356 people have to date been granted the highest civilian award of the State of Israel, i.e. the title of "Righteous Among the Nations” This means that the State of Israel has acknowledged that from among all the nations engulfed by the war waged by the German Third Reich, as much as 26 percent of all documented cases of aiding Jews at the peril of death to the helper and his or her family, are credited to non-Jewish Poles.

This brief reminder of the history of Poland and its people during WWII underscores the defamatory nature of the above-mentioned book, which is unfit for publication, sale and distribution.

We request your prompt and immediate action.

Respectfully yours, Waclaw Kujbida, for the Council of North America Polish Gazette Clubs