Przeskocz do treści

Zarząd Województwa Małopolskiego z absolutorium za 2017 rok

malopolskalogoPodczas czerwcowej, jubileuszowej, 50. sesji małopolskiego sejmiku radni województwa zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Na początku obrad marszałek Jacek Krupa podsumował ubiegły rok podkreślając, że finalne dochody Województwa Małopolskiego zamknęły się na poziomie 1 337 669 040,22 zł, a wydatki wyniosły: 1 294 780 085,69 zł. Z kolei przychody pochodzące m.in. z emisji obligacji, spłaty udzielonych pożyczek czy wolnych środków (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) stanowiły kwotę 198 174 394,05 zł, natomiast rozchody: 177 044 876,57 zł.

sejmik20180625aBudżet za 2017 r. został zrealizowany prawidłowo. Świadczą o tym pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz niezależnego biegłego rewidenta. Warto zaznaczyć, że został on wykonany niemal w 100 proc. Dochody województwa wyniosły 1 337 669 040,22 zł, co stanowi 99,72% zakładanego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1 294 780 085,69 zł, co stanowi 95,37% planu. Wysoki poziom wykonania dochodów oraz zmniejszenie w trakcie roku wydatków spowodowało, że budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 42,9 mln zł – powiedział Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. I dodał, że: - Budżet naszego województwa zajmuje 2. miejsce w Polsce pod względem dochodów oraz wydatków. W obydwóch kategoriach Małopolskę wyprzedza jedynie województwo mazowieckie.

Analizując temat dochodów województwa, marszałek zaznaczył, że w ubiegłym roku dominowały wpływy z podatków dochodowych (495 821 391,66 zł), subwencji ogólnej (138 720 829,00 zł) i dotacji (586 673 298,78 zł).

W zakresie wydatków, najwięcej środków z budżetu – bo aż 695 548 248,38 zł – wykorzystano realizując projekty związane z transportem i łącznością. Na zadania dedykowane administracji publicznej przekazano 134 217 570,61 zł, z kolei na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 128 393 776,92 zł.

sejmik20180625bLwią część wydatków stanowiły również przedsięwzięcia związane z oświatą i wychowaniem (73 329 153,73 zł), a także zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej (64 681 135,98 zł) czy z obszaru rolnictwa i łowiectwa (63 956 985,16 zł).

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 541,3 mln zł (41,8 proc.), natomiast pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie 753,5 mln zł (58,2 proc.).

Marszałek Jacek Krupa, podczas prezentacji realizacji budżetu, podsumował także kluczowe inwestycje, które zostały zrealizowane w 2017 roku w całym regionie. Jak mówił, Małopolska w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje zadania związane z rozwojem zintegrowanego transportu. Na zakup nowych pociągów dla wojewódzkiego przewoźnika – Kolei Małopolskich – przeznaczono w ubiegłym roku ponad 159 mln zł. Dofinansowano także zadania związane z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (prawie 106 mln zł).

sejmik20180625eMarszałek podkreślił także, że realizujemy największy w historii plan budowy dróg, sukcesywnie modernizując trasy wojewódzkie i budując nowe obwodnice miast, co nie tylko zwiększa komfort życia mieszkańców, ale także pozytywnie wpływa wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu. Wśród największych inwestycji wymienił m.in. budowę obwodnicy: Oświęcimia (50,3 mln zł), Miechowa (39,7 mln zł) czy Skały (20,2 mln zł). Warto też wspomnieć o rozbudowie drogi DW 965 Zielona-Limanowa (17 mln zł) czy DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka (10,4 mln zł), a także o modernizacji DW 977 na odcinku Gorlice-Konieczna (12,3 mln zł). Spore środki pochłonęła także budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych (18,8 mln zł).

Z myślą o bezpieczeństwie Małopolan, po raz kolejny przeznaczono środku na program Bezpieczna Małopolska. Tylko na zakup nowoczesnych i w pełni wyposażonych wozów strażackich przekazano ponad 11 mln zł. Warto dodać, że wsparto nie tylko jednostki OSP z całego województwa, spore środki przeznaczono także dla GOPR-ów, WOPR-ów i TOPR-ów.

Duża część środków została przekazana na edukację – 6,8 mln zł na budowę hali sportowej i rozbudowę części dydaktycznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanego czy na promocję zdolnej młodzieży przy realizacji Regionalnego Programu Stypendialnego (niemal 960 tys. zł). Nie zapomniano także o upowszechnianiu kultury fizycznej. Dzięki kwocie ponad 3,3 mln zł zrealizowano m.in. takie programy jak: Małopolska na sportowo, Rodzinne Rajdy Rowerowe czy Wakacje z piłką nożną.

sejmik20180625dWsparto także zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej. Spore środki pochłonęły także zadania w obszarze kultury (m.in.: Mecenat Małopolski, Mały grant) czy ochrony dziedzictwa kulturowego (Małopolskie Kapliczki, Ochrona zabytków Małopolski).

Przed głosowaniem radny Adam Kwaśniak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił pozytywną ocenę realizacji budżetu za 2017 rok. Realizację ubiegłorocznego budżetu podsumowali także przedstawiciele sejmikowych klubów. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny Wojciech Skruch. Z kolei Platformę Obywatelską reprezentował Leszek Zegzda z zarządu województwa, a Polskie Stronnictwo Ludowe – Adam Domagała.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 21 radnych, przeciw było 13.

Tuż po głosowaniu marszałek Krupa podziękował radnym za zaufanie i pomoc w realizacji planu związanego z rozwojem naszego regionu.

Nowe wynagrodzenie dla marszałka

sejmik20180625cW trakcie czerwcowej sesji sejmiku radni województwa uchwalili też wysokość miesięcznej pensji marszałka województwa, która ma obowiązywać od 1 lipca br. Ta korekta jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagrodzeń pracowników samorządowych.

W efekcie zmian wynagrodzenie zasadnicze marszałka będzie wynosić 5200 zł brutto. Do tego przysługuje mu dodatek funkcyjny (2500 zł brutto), specjalny (3080 zł brutto) i za wysługę lat – zgodnie ze stażem pracy.

Tekst i zdjęcia za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/sesja-sejmiku-wm