Przeskocz do treści

Leszek Makowski

Ktokolwiek z naszej ospałej Polonii Australijskiej obejrzał ten kiczowaty paszkwil o Polsce zrobiony przez rządową ABC TV zapewne zgodzi się z sympatycznym w/w komentatorem Y/T, że produkt KING Australia w postaci sensacyjno-kłamliwego pseudodokumentu został zmanipulowany dla tutejszego widza i obrażliwie spłycony na przekór zacnej polskiej społeczności, która w przeszłości wniosła sporo w budowę pokolonialnej Australii. Nie mogę pojąć a jedynie domyślam się komu zależało, aby ten krótkometrażowy pseudodokument naszpikować taką ilością kłamstw i niedorzeczności ubliżających nam Polakom tu i w Polsce. Poniekąd rozumiem, bo mieszkając tutaj ponad 40 lat mogę powiedzieć, że społeczeństwo Australii jest płytkie, niedoedukoowane i bezpodstawnie zarozumiałe, które nie tak - jak Europejczycy, szanują i uczą się od swoich sąsiadów.

Martwi mnie natomiast inna, ważniejsza sprawa naszego podupadłego lobby, któremu nie zechciało się zareagować na te kłamstwa poza bodaj Naszą Polonią. Inne zwaśnione organizacje i lewackie polskojęzyczne radiostacje oraz Konsulat i Ambasada RP jak zwykle nie pisnęły słowa na ten temat. W dzisiejszym konspiracyjnym świecie jesteśmy świadkami wielu nieetycznych i wirusowych zawirowań politycznych w tym niekaralnego antypolonizmu. Może to zabrzmi dziwnie, ale przyznam, że szczególnie my - Polacy jesteśmy narażeni na wrogie impertynencje pewnych grup "nadludzi", przypisujących sobie prawa dominacji nad innymi. Dojdzie do tego, że nam zostanie wmówiona wina za rozpoczęcie II wojny światowej i coś jeszcze...

Co o nas mówią w australijskiej TV: https://youtu.be/grQLguMnuHo

Mirosław Boruta Krakowski

Przyjacielowi w rocznicę śmierci / Dla Kamili i Krzysztofa

„Żeby być dobrym Australijczykiem, trzeba być dobrym Polakiem”.
Jerzy Jarosław Smolicz (2 II 1935 – 3 XI 2006) - uczony w świecie wartości

Jerzy Jarosław Smolicz (George Smolicz) był uczonym wszechstronnym. W jego życiorys wpisują się doświadczenia kultur wielu krajów i kręgów społecznych. Urodził się w niepodległej Polsce w 1935 roku, a data ta oznaczała tyle, że szybko doznał tragedii sowieckiej okupacji i tułaczego losu prześladowanych przez Rosjan Polaków. Ojciec trafił do jednego z syberyjskich łagrów, a matka i syn do kołchozu w Kazachstanie, a później do Uzbekistanu. Po utworzeniu Wojska Polskiego rodzina Smoliczów wydostała się ze Związku Sowieckiego do Persji i Libanu. Później, już w Szkocji, w 1960 roku uzyskał stopień naukowy doktora chemii. Zainteresowany naukami społecznymi (Oxford, Cambridge, Leicester) i przez nie uformowany, osiadł w 1965 roku w Australii, kraju fascynującym tak pod względem przyrodniczym, jak i społecznym. Mieszance kultur i grup etnicznych.

Miałem okazję spotkać Jerzego Smolicza w Krakowie w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy zainteresowany moją pracą magisterską o Polakach zza wschodniej i południowej granicy II Rzeczypospolitej (Białoruska i Ukraińska Republiki Sowieckie, Estonia, Litwa, Łotwa, ale i Czechosłowacja oraz Rumunia) odbył ze mną szereg rozmów dotyczących relacji pomiędzy grupą etniczną a obcym politycznie, kulturowo i religijnie środowiskiem.

Warto wspomnieć tutaj także o próbie realnej pomocy dla młodego badacza w nieciekawej połowie lat osiemdziesiątych PRL-u, jaką była propozycja dwuletniego stypendium doktorskiego w Univerity of Adelaide, gdzie Jerzy Smolicz był profesorem. Nie trzeba dodawać, że w totalitarnych realiach PRL była to próba skazana na niepowodzenie, Australia dała mi wizę a "polscy komuniści" odmówili paszportu [1].

jerzysmoliczProfesor Jerzy Smolicz (fot. przeglad.australink.pl) zafascynowany był socjologią humanistyczną, dziedzictwem myśli Emila Durkheima i Maxa Webera, cenił niezwykle dorobek Floriana Znanieckiego i jego teorie systemów społecznych, współczynnika humanistycznego czy rozważania nad rekonstrukcją doświadczenia o której ten ostatni pisał na długo przez Thomasem S. Kuhnem [2]. W tak wielobarwnym kulturowo społeczeństwie jak jest to w przypadku Australii, gdzie „siłą rzeczy wchodzi się w procesy interakcji społecznej z członkami różnych grup etnicznych” [3] typologia Jerzego Smolicza, o której więcej poniżej, typologia powstała na gruncie wartości społecznych, pozwalała uchwycić najczęstsze ścieżki zachowań proetnicznych i propaństwowych, co najciekawsze, wśród nich także ścieżki możliwie równoległe i niesprzeczne [4].

Wspomnieć należy także o wywiadzie, którego, z mojej inspiracji, udzielił Profesor krakowskiemu miesięcznikowi „Znak” w 1988 roku. Z całą pewnością zafascynowany był postawą papieża Jana Pawła II, o którym mówił, że „trudno znaleźć innego myśliciela katolickiego, który by wyraźniej podkreślił, że kultura jest nierozerwalną częścią istoty ludzkiej: stajemy się w pełni ludźmi przez naszą kulturę. Jeżeli więc kultura jest tak ważna w życiu człowieka, to musi być poszanowana i nie wolno jej zdzierać z człowieka. Gdyby ktoś chciał to czynić postępowałby wbrew godności ludzkiej” [5]. Profesor był też niezmiernie rad, że papieskie słowa o potrzebie wielokulturowości wypowiedziane zostały w 1987 roku właśnie w Adelajdzie, mieście życia i pracy Jerzego Smolicza.

W tym samym wywiadzie pojawiają się także słowa Profesora o koniecznej dwujęzyczności, w sposób bardzo charakterystyczny oddający jego stosunek do tej „umiejętności”: „Trzeba też, żeby księża z Polski zrozumieli, że pracują dla grupy etnicznej, która nie ma zamiaru wymierać, ani być zasymilowana po upływie jednego pokolenia, zatem jest to praca na długo czas. Taki jej charakter podkreślają papieże (Paweł VI i Jan Paweł II). Jeżeli sami będą dwujęzyczni to sami lepiej zrozumieją potrzeby ludzi dwujęzycznych” [6].

Konieczność zachowania języka polskiego, wynikająca przecież także z rozpoznania go jako centralnej wartości dla kultury polskiej przejawia się w wielu pracach Jerzego Smolicza. Wśród badań polskiej grupy etnicznej szczególnie interesujące były te z połowy lat siedemdziesiątych, opublikowane po angielsku w książce, współautorstwa Margaret Joyce Secombe, „The Australian School through Children’s Eyes” [7].

Wychodząc z założeń teorii i metodologii socjologii humanistycznej autorzy opisali w niej społeczne systemy australijskiej szkoły i polskiej rodziny, nawiązali do, opisanej poniżej, typologii osobowościowych systemów społecznych uczniów w konfrontacji z kulturą polską, określili także preferencje językowe i postawy wobec używania języka polskiego w Australii.

Na podstawie wypowiedzi osób badanych Jerzy Smolicz i Margaret Secombe stworzyli typologię aktywizacji kulturowej w oparciu o kategorie: „skrajnych etników”, osób zdecydowanie dwukulturowych, osób niezdecydowanie dwukulturowych, osób „angloasymilacyjnych” oraz osób „marginalnych”, a także typologię samoidentyfikacji od polskiej, poprzez trzy dualistyczne (przeważająco polską, zrównoważoną i przeważająco australijską), do niesprecyzowanej i w końcu nierozważanej [8]. Oboje uczeni doskonale zdawali sobie sprawę z trudności zachowania języka etnicznego wobec dominującej kultury anglosaskiej, tym bardziej kładli nacisk na konieczność rozwijania wielokulturowej oświaty etnicznej: „każda polityka utrzymująca, iż opiera się na zasadach pluralizmu kulturowego” – pisali – „musi zagwarantować, by szkoła i inne instytucje oświatowe pomagały w przekazie literackiego i intelektualnego dziedzictwa nie tylko dzieciom anglo-australijskim, lecz również młodzieży o innym pochodzeniu etnicznym. W ten tylko sposób australijskie dzieci polskiego pochodzenia, a wśród nich autorzy pamiętników, mogą stać się osobami zdecydowanie dwukulturowymi – Polakami i Australijczykami” [9]. Przez całą publikację przewija się także mocno podkreślana teza o niesprzeczności identyfikacji etnicznej z państwową (oficjalną, uniwersalną dla całego społeczeństwa przyjmującego) oraz potrzebie ciągłego rozwijania i uzupełniania etnicznej kompetencji kulturowej oraz wywodzących się stąd korzyści dla całego społeczeństwa australijskiego [10].

Konsekwentne podkreślanie roli języka polskiego jako wartości rdzennej (core value) dla kultury polskiej, o czym wspomniałem już wyżej, przejawiło się w tekstach Profesora, z których kilka ukazało się – także i w moim tłumaczeniu - w redagowanych w Krakowie, w środowisku ówczesnego Instytutu Badań Polonijnych, publikacjach książkowych oraz poświęconym problematyce polskich i polonijnych skupisk za granicą „Przeglądzie Polonijnym” [11].

Jak pisał Jerzy Smolicz: „Polacy stanowią jeden z najlepszych przykładów kultury, w której język ojczysty ma status wartości podstawowej bądź centralnej. W ciągu XIX wieku, kiedy kraj podzielony był pomiędzy trzech potężnych sąsiadów, właśnie język, w rezultacie zdecydowanych prześladowań, przybrał bezspornie rolę wartości podstawowej. Bezwzględne metody stosowane przy próbach jego eliminacji sięgały od usuwania uczniów ze szkół, jeśli przyłapano ich na posługiwaniu się językiem ojczystym na szkolnych korytarzach, po zsyłanie na Syberię rodziców, którym udowodniono organizację lekcji języka polskiego we własnych domach.

W ten sposób wytworzyła się trwała więź pomiędzy językiem polskim i Polakami jako odmienną od innych grupą społeczną i kulturową. Próba wykorzenienia języka rodzimego, a przez to i kultury jako całości, doprowadziła w tym przypadku do podniesienia rangi języka jako symbolu samoistnego trwania grupy oraz symbolu ochrony jej kulturowego dziedzictwa (...)

We współczesnej Polsce język nie jest obecnie ani obiektem prześladowań, ani też nie usiłuje się do niego nikogo zniechęcać. Jednakowoż inne, tradycyjne wartości zmieniane są przez nową ideologię, narzucaną z pomocą systemu oświatowego, środków masowego przekazu i państwowego rozdziału miejsc pracy. W rezultacie jedną ze szczególnie mocno podtrzymywanych wartości podstawowych jest religia rzymskokatolicka. W ciągu dziewiętnastego stulecia religia rzymskokatolicka dość ściśle związała się z polską etnicznością. Proces ten rozpoczął się już wcześniej w obliczu narastających konfliktów z luterańskimi w większości Prusami i prawosławną Rosją. Podejmowane po II wojnie światowej próby podważenia wpływów Kościoła w Polsce zakończyły się ponownym ożywieniem wiary, która, przynajmniej wśród pewnych grup społecznych, jako wartość podstawowa zbliżyła się dość mocno do roli języka, bynajmniej jednak z nim nie rywalizując. Ogólnie można więc rzec, że zewnętrzny nacisk na grupę, a zwłaszcza jakakolwiek próba zmiany jej tradycyjnej kultury pociąga za sobą przeciwdziałania, które pomagają dokładnie określić wartości traktowane przez grupę jako podstawy jej kultury i zasługujące na obronę przy użyciu wszystkich sił” [12].

Powyższe słowa Profesora w obecnej sytuacji Polski brzmią jak wciąż aktualne memento. Czyżby „projekt Polska”, rozpoczęty w 966 roku, miał się wkrótce zakończyć i roztopić w „europeizmie”, tak interesująco zdiagnozowanym przez byłego czeskiego prezydenta Václava Klausa [13]?

Jerzy Smolicz doskonale i na bieżąco znał sprawy polskie i świetnie rozumiał częste rozwarcie sfery propagandy i sfery prawdziwego życia, tak charakterystyczne również dla obecnej Polski (w listopadzie 2008 roku – M. B.). Opisując sytuację sprzed trzydziestu lat zauważał: ”Ta wizyta… trochę pomogła przywrócić równowagę. Miałem dobre porównanie co do ogólnej atmosfery panującej w tych dwu światach” [14]. Nie był zwolennikiem działań radykalnych, ale też nie pochwalał „ustępstw, które i tak do niczego nie prowadzą” [15].

Jak zwykle w takich momentach warto zwrócić też uwagę na biografię uczonego. Jak pisze jeden z jego uczniów i współpracowników Jan Lencznarowicz: „W dzieciństwie deportowany, później był uchodźcą dojrzewał w różnych krajach, edukację pobierał w różnych językach. Aktywność naukową i społeczną w społeczeństwie australijskim oraz głębokie zadomowienie w kulturze anglosaskiej łączył z wielkim zamiłowaniem i przywiązaniem do rodzimej kultury polskiej, do polskich wzorów życia rodzinnego, do polskich przyjaciół” [16].

Profesor Jerzy Jarosław Smolicz lubił historię, tę w wymiarze rodzinnym także. W zbiorze publikacji, który pod znamiennym tytułem „Współkultury Australii”, ukazał się w 1999 roku [17], dodał do swego nazwiska rodowego także i herb – Kotwic (inaczej Kotwicz, Kotficz albo Ćwieki - M. B.), którym pieczętowała się rodzina Smoliczów [18]. Nie udało mi się jednak już namówić Profesora na odkrycie koligacji z zasłużonym dla idei niepodległości Białorusi Arkadiuszem Smoliczem [19]: zawsze podkreślał polskość swoją i rodziców, Adolfa (zm. I 1987) i Janiny z Kuroczyńskich, przed wybuchem II wojny światowej nauczycieli w Nieświeżu, „wychowanków Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ukształtowanych w wyniesionej z rodzinnych Kresów tradycji obrony wiary katolickiej oraz polskiego języka i kultury” [20].

Zgodnie ze swoją wolą, profesor socjologii Jerzy Jarosław Smolicz, doktor honoris causa University of Santo Tomas w Manili na Filipinach i kawaler maltański, został pochowany wraz z nimi, na cmentarzu w Sevenhill, gdzie nieopodal - w 1856 roku, czyli sto pięćdziesiąt lat wcześniej - powstała osada o znamiennej nazwie Polish Hill River i gdzie do dzisiaj odnaleźć można potomków polskich osadników [21].

---

[1] J. J. Smolicz, Listy do autora artykułu z 24 lipca 1985 r. i 8 lutego 1986 r., archiwum domowe.

[2] Por. J. J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa 1990, s. 43-44. Oryginalna wersja książki, zatytułowana Culture and Education in a Plural Society opublikowana została w Canberze w październiku 1979 roku, w cyklu: ”Culture and Curriculum Series”.

[3] Tamże, s. 229.

[4] Por. M. Kijewska-Trembecka, Australijska koncepcja pluralizmu kulturowego – teoretyczna propozycja Jerzego J. Smolicza (w:) „Przegląd Polonijny” 1984, z. 3, s. 73-83.

[5] O Kościele w Australii, dialogu kultur i Polakach. Z prof. Jerzym Jarosławem Smoliczem rozmawia Stefan Wilkanowicz (w:) „Znak” 1989, nr 1 (404), s. 58.

[6] Tamże, s. 63.

[7] Książkę tę, opublikowaną w 1981 roku w serii: „The Second Century in Australian Education”, przełożył piszący te słowa w 1987 roku. Trzy lata później ukazała się ona w warszawskim „Wydawnictwie Polonia”, pod tytułem „Zostać Australijczykiem? Polski dom, australijska szkoła”.

[8] Zob. R. Mcl. Harris, J. J. Smolicz, Australijczycy polskiego pochodzenia. Studium adaptacji i asymilacji młodego pokolenia, przekł. i oprac. G. Babiński, Wrocław 1984, s. 163-187 oraz J. J. Smolicz, M. J. Secombe, Zostać Australijczykiem? Polski dom, australijska szkoła, przeł. M. Boruta, s. 126-142. Por. też: M. Boruta, J. Lencznarowicz, Polacy w Australii wczoraj i dziś. Przegląd współczesnej literatury przedmiotu (w:) „Przegląd Polonijny” 1989, z. 4,  s. 117, 121.

[9] J. J. Smolicz, M. J. Secombe, Zostać Australijczykiem?, op. cit., s. 149. Por. też: J. J. Smolicz, M. J. Secombe, Polish Culture and Education in Australia: A Review of Some Recent Research and Educational Developments (w:) Language and Nation. Material from a symposium edited by W. Miodunka, English language editors J. Reed and M. Rzepka, Warszawa-Kraków 1987, s. 113-151.

[10] Zob. Pod naciskiem rzeczywistości. Z prof. Jerzym J. Smoliczem – socjologiem kultury z uniwersytetu w Adelajdzie rozmawia Jerzy Kołątaj (w:) „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 37 (1942), s. 3; J. J. Smolicz, List do autora artykułu z 16 stycznia 1987 r., archiwum domowe. Por. też: M. Boruta, Stan i możliwości rozwoju kultury polskiej w warunkach australijskiej polityki wielokulturowości (w:) Kultura skupisk polonijnych. Materiały z III sympozjum naukowego, Warszawa, 12 i 13 maja 1988 r., opracowanie naukowe K. Groniowski, A. Kłossowski, W. Stankiewicz, Warszawa 1994, s. 231-248.

[11] Zob. np. J. J. Smolicz, M. J. Secombe, Języki społeczności etnicznych. Wartości rdzenne a zachowywanie kultury: doświadczenia australijskie ze szczególnym uwzględnieniem grup: greckiej, łotewskiej i polskiej. Część I (w:) „Przegląd Polonijny” 1988, z. 4, s. 5-24; J. J. Smolicz, M. J. Secombe, Języki społeczności etnicznych. Wartości rdzenne a zachowywanie kultury: doświadczenia australijskie ze szczególnym uwzględnieniem grup: greckiej, łotewskiej i polskiej. Część II (w:) „Przegląd Polonijny” 1989, z. 1, s. 5-17; J. J. Smolicz, Osobowościowe systemy kulturowe w społeczeństwie pluralistycznym (w:) O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu, Łańcut, 26-28 lipca 1986 r., redakcja R. Kantor i J. Rokicki, Warszawa 1990, s. 13-30; J. J. Smolicz, Język jako wartość podstawowa kultury (w:) Język polski w świecie, zbiór studiów pod redakcją W. Miodunki, Warszawa-Kraków 1990, s. 23-38, współautor: L. Korporowicz.

[12] J. J. Smolicz, Język jako wartość…, op. cit., s. 24-25.

[13] V. Klaus, Czym jest europeizm? Warszawa 2008, passim.

[14] J. J. Smolicz, List do autora artykułu z września 1986 r., archiwum domowe.

[15] Tamże.

[16] J. Lencznarowicz, Profesor Jerzy Smolicz (1935-2006) (w:) „Przegląd Polonijny” 2007, z. 3,  s. 116.

[17] J. J. Smolicz, Współkultury Australii, Warszawa 1999.

[18] Por. np. S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, rysował A. Jońca, Warszawa 1990, s. 87-88.

[19] Problemy tożsamości, rodzinnych korzeni i nazwisk omawialiśmy podczas naszego ostatniego w Krakowie, spotkania z Jerzym Jarosławem Smoliczem, 25 maja 2003 roku.

[20] J. Lencznarowicz, op. cit.

[21] Por. R. Sussex i J. Zubrzycki, Introduction (w:) Polish people and culture in Australia, ed. By R. Sussex i J. Zubrzycki, Canberra 1985, s. 3. Zob. też: L. Paszkowski, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, z przedmową J. Zubrzyckiego, Londyn 1962, s. 24-38 lub tenże, Poles in Australia and Oceania 1790-1940, Sydney 1987, s. 7-20.

prezydentpllogoW dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

W programie wizyty odnajdujemy m.in. wątki związane z żyjącymi tam Polakmi, są to:
Australia: - udział w recepcji wydanej przez Gubernator Wiktorii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Wystąpienie Prezydenta RP / Melbourne, Government House
- spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Polakami z Melbourne / Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych / Wystąpienie Prezydenta RP / Melbourne, Keysborough
- udział Prezydenta RP w uroczystości w Mauzoleum Pamięci w Melbourne poświęconej wspólnym walkom polskich i australijskich żołnierzy pod Tobrukiem / Wystąpienie Prezydenta RP / Złożenie wieńca / Melbourne, Mauzoleum Pamięci
- spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami z Sydney / Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych / Wystąpienie Prezydenta RP / Sydney, Marayong
Nowa Zelandia: - spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami z Auckland / Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych / Wystąpienie Prezydenta RP / Auckland, Dom Polski
- uroczyste otwarcie Skweru Polskich Dzieci w Wellington / Wellington
- ceremonia złożenia kwiatów przez Prezydenta RP przy tablicy upamiętniającej Polskie Dzieci z Pahiatua / Wellington
- spotkanie Prezydenta RP i Małżonki ze środowiskiem polskim w Wellington / Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych / Wystąpienie Prezydenta RP / Wellington
- spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua / Wellington

godlopolskiNiefortunna wypowiedź pani ambasador Anny Azari – przekazująca decyzje władz Izraela - jest ingerencją w ustawodawstwo suwerennej III RP. Ustawa IPN, skierowana przeciwko defamacyjnym nazywaniu obozów, zakładanych przez nazistowskie Niemcy na naszej ziemi, „polskimi” nie ograniczy badań naukowych Holokaustu, natomiast pozwoli – jak mówił prof. Andrzej Nowak – demontować fałszywe stereotypy o Polsce. Ingerencja izraelska przekracza wszelkie kryteria dobrych obyczajów i dyplomacji. Jest w tym dyktat obcego państwa, ale i pewnego lobby, które od dawna dręczy Polskę roszczeniami o jakieś odszkodowania, które powinien wypłacić sprawca wojny i Holokaustu, czyli Niemcy. Nasz kraj był pierwszą ofiarą wojny, a pierwsze transporty więźniów do Oświęcimia składały się z Polaków (Il. Herb Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony w 1956 r. przez Rząd na Uchodźstwie, za Wikipedią).

Pani ambasador ma też zastrzeżenia do ustawy reprywatyzacyjnej, jej poczynania przekraczają funkcję ambasadorów, a zaczynają przypominać ingerencje ambasadorów rosyjskich w XVIII-tym wieku nadzorujących wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Polska powinna zażądać wydalenia z Warszawy pani ambasador Azari z racji wywołania fali antypolskich kalumnii rozsiewanych w światowych mediach. Nie są to sprawy bagatelne, bo owe „fake news” zatruwają opinię społeczną w wielu krajach naszej planety. A zarówno Polska jak i Izrael zasługują na prawdę historyczną. Obecne protesty w Izraelu pokazują jak bardzo celowy jest opór Polski przeciw łączeniu jej z Holokaustem Żydów. Pokazują one, po raz kolejny, że nowe pokolenia urodzone po WWII kształtują swój światopogląd na podstawie „fake news” i doniesień prasowych, a nie na podstawie faktów i materiałów źródłowych.

Wystąpienia w parlamencie izrealskim Jaira Lapida oraz premiera Binjamina Netanjahu ukazują, że częste sformułowania prasy zachodniej o „polskich obozach koncentracyjnych” – dotąd wyjaśniane brakiem precyzji, obecnie są już interpretowane dosłownie i to przez najwyższe władze Izraela.

Kłamstwem jest też powielany pogląd o antagonizmie polsko-żydowskim przed wojną, bowiem istniała znaczna symbioza między oboma narodami, a liczni obywatele RP żydowskiego pochodzenia otwarcie nawoływali do asymilacji i sami byli jej przykładem. Niestety, barbarzyńska inwazja hitleryzmu nie tylko zniweczyła perspektywę głębszego jeszcze zbliżenia Polaków i Żydów, ale stała się motorem Holokaustu, a także zagłady kilku milionów Polaków. Oba narody ucierpiały i stały się ofiarami tej wojny, a Polacy ryzykując życiem ratowali Żydów jak mogli. Tysiące Polaków za tę pomoc niestety zamordowano. Garstka szmalcowników, karanych zresztą przez AK, nie zmąci obrazu Polaków jako heroicznych obrońców żydowskich istnień, co przyznał nawet Instytut Yad Vashem.

Byłoby rzeczą smutną, gdyby spór o prawdę i o właściwe nazywanie obozów śmierci, zakładanych przez Niemców, miał doprowadzić do zatargu z Izraelem. Dodajmy, że pierwszy akt agresji wobec obozu w Oświęcimiu miał miejsce ponad dwadzieścia lat temu, gdy w r.1993 pod naciskiem światowego żydowstwa karmelitanki opuszczały klasztor, który znajdował się zbyt blisko obozu. Prymas Glemp daremnie apelował do Żydów, by nie wzniecali w mediach antypolonizmu. A potem przyszła kolej na krzyże ze Żwirowiska, które też były poza terenem obozu, w tym i krzyż papieski z mszy odprawionej tam w r.1979 przez Jana Pawła II. Gdyby wtedy mocniej broniono krzyży, może dzisiaj nie byłoby kolejnych aktów antypolskiej agresji i sporów o obóz, w którym także ginęli Polacy. Plan Zagłady Niemcy realizowali systematycznie, podczas wojny zginęło około 6 milionów Polaków (w tym 3 miliony polskich Żydów), a zatem naród wybrany nie może rościć sobie prawa wyłączności do gehenny z Auschwitz.

Miejmy nadzieję, że ostatecznie zwycięży historyczna prawda, a z pięknego dyskursu premiera Mateusza Morawieckiego (z 1 lutego br.) przypomnijmy to zdanie: „Śmierć i cierpienie w niemieckich, nazistowskich, obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów”. I to jest owa „ludzka solidarność – obejmująca żywych i umarłych” - jak mówił kardynał Glemp na Jasnej Górze w r. 1989. Jej znakiem chciały być i siostry karmelitanki, lecz nie zezwolono im na modlitwy za dusze tych wszystkich, których zamęczono w Oświęcimiu.

Komitet Obrony Polski z Sydney: dr Marek Baterowicz, Jan Bryl (Solidarność 1980), ks. dr Antoni Dudek, prof. dr Andrzej Kozek, dr Bożena Szymańska.

leszekmakowskiLeszek Makowski

Szanowni Państwo, jak corocznie Polacy w Sydney spotkali się w swoim, polskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Marayong, aby uczcić 99. Rocznicę Niepodległości Rzeczypospolitej. Po latach skłócania i podziałów środowiskowych tak w Kraju, jak i poza jego granicami wyprowadzamy Ojczyznę z bezprawia i obskurantyzmu myślowego, reprezentowanego dzisiaj przez totalnie dziką opozycję. Trudna to i mozolna droga, a wielu wciąz wyznaje zasadę "niech pozostanie tak, jak było". Miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mieli nową konstytucję, nawiązującą do Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku, a nie konstytucjopodobny wyrób towarzyszy z SLD.

Zapraszam Państwa do obejrzenia fotoreportażu:
https://photos.app.goo.gl/DjRkV6BmwjPdDlgd2

fpownpw

Oświadczenie Prezydium Federacji Organizacji Polonijnych w Nowej Południowej Walii w sprawie ingerencji w procesy legislacyjne podejmowane przez polskie władze ustawodawcze.

W Polsce toczy się spór polityczny na temat proponowanych przez rząd zmian dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Spór ten jest sprawą oczywistą w kraju demokratycznym i znajduje swoje odbicie zarówno w trakcie debat parlamentarnych i polemik medialnych, jak i demonstracji ulicznych. Wszystkie strony tego sporu, a więc również opozycja parlamentarna, organizacje pozarządowe oraz media mają pełną i nieskrępowaną możliwość przedstawiania swojego stanowiska i zgłaszania postulatów w omawianej sprawie.

Nikt nie może temu zaprzeczyć, chyba że kieruje się uprzedzeniami o podłożu politycznym. Takie właśnie uprzedzenia widzimy w postępowaniu wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, a podejmowane przez niego działania uznajemy za brutalną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski i poddawanie polskiego rządu szantażowi. Taka postawa jest wynikiem braku zrozumienia dla meritum toczącej się w Polsce dyskusji na temat sądownictwa i wyrazem niedopuszczalnej arogancji. Proces legislacyjny w Polsce opiera się na przepisach konstytucji i ustaw szczegółowych, a jego podstawą jest między innymi kontrola wyrażająca się prawem prezydenckiego veta i możliwością zaskarżania ustaw do Trybunału.

To są atrybuty polskich władz i powinny być bezwzględnie respektowane przez wszystkich - również przez urzędników Komisji Europejskiej. Przewodniczący Timmermans rażąco ingeruje w wewnętrzny polski proces legislacyjny, a wysuwane przez niego groźby są przejawem arogancji przypominającej tę, której Polacy byli przedmiotem przed 1989 rokiem. Polskie prawo gwarantuje pełne, demokratyczne mechanizmy tworzenia prawa, w tym tego dotyczącego wymiaru sprawiedliwosci. Żądamy natychmiastowego zaprzestania ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski i toczących się w niej procesów legislacyjnych.

W imieniu Zarządu Federacji Polskich Organizacji w NPW
dr R. Adams-Dzierzba, prezes

jerzybukowskiJerzy Bukowski

Przedstawicielka będących kustoszami terytorium parku narodowego, na terenie którego leży Góra Kościuszki w Australii Aborygenów powiedziała w Krakowie, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o ewentualnej zmianie jej nazwy z powodu problemów z wymową nazwiska polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego przez rdzenną ludność.

- Większym problemem jest brak znajomości osoby i dokonań wielkiego stratega. Czuję się zaszczycona, że jestem w Krakowie, że mogę dowiedzieć się wielu nowych rzeczy o Tadeuszu Kościuszce, o tym, jak był ceniony w świecie. Niestety, w Australii ta informacja nie jest powszechnie dostępna - wyjaśniła w rozmowie z Radiem Kraków reprezentująca aborygeńskie plemię Ngarigo Iris Whithe.

tablicanagorzekosciuszkiDelegację Aborygenów zaprosił do Krakowa na zakończenie obchodów Roku Kościuszkowskiego przewodniczący Komitetu Kopca Kościuszki profesor Mieczysław Rokosz, który przyłączył się do walki środowisk polonijnych o zachowanie obowiązującej nazwy (fot. Wikipedia).

- Generał Kościuszko żył w czasach Jamesa Cooka, który w 80. latach XVIII wieku wylądował u wschodnich wybrzeży Australii i poddawał kontynent koronie Brytyjskiej. Gdyby w tym czasie generał Kościuszko był w Australii razem z Cookiem to na pewno byłby przyjacielem i obrońcą ludności rdzennej - powiedział prof. Rokosz Radiu Kraków.

krakowniezaleznymkInformacja własna

10 czerwca 2015 roku o godz. 17:30 w Archikatedrze Wawelskiej odprawiona została Msza Święta w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej, poprzedzona spotkaniem modlitewnym i złożeniem wiązanek kwiatów na sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich. Mszę Świętą zamówił Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

20150610zg1Kwiaty na sarkofagu złożyli przedstawiciele Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej w Wieliczce, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Małopolska i - co nas wszystkich niezwykle wzruszyło - środowisk polskich z... Australii (fot. p. Zbigniew Galicki).

Po Mszy Świętej odbyło się przejście pod Krzyż Narodowej Pamięci (Krzyż Katyński), zapalenie 96 białych i czerwonych zniczy, modlitwa za Ofiary Tragedii Smoleńskiej i słowo przy Krzyżu.

20150610zg2Modlitwie za Ofiary Tragedii Smoleńskiej, przewodził ksiądz dr hab. Henryk Majkrzak SCJ, a słowo przy Krzyżu, wygłosili pp. profesor Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy i Krzysztof Bzdyl ze Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89. O minionych i dzisiejszych obchodach tragedii Smoleńskiej mówili także obecny i poprzedni przewodniczący Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej, pp. Marek Michno i Mirosław Boruta. Organizatorem uroczystości – we współpracy ze Związkiem Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 – jest Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki (fot. p. Zbigniew Galicki).

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu (2 części), który zrealizował p. Stefan Budziaszek: https://www.youtube.com/watch?v=xwlwfDG8f18
https://www.youtube.com/watch?v=zCiyvo487Vs

(Od Redakcji): Zamieszczamy jeszcze Apel Klubów Gazety Polskiej:

klubygazetypolskiejlogoSzanowni Państwo,

Mamy prezydenta, który godnie będzie kontynuował dzieło śp. profesora Lecha Kaczyńskiego. Nasza walka o pamięć o wielkim prezydencie, który poległ w Smoleńsku stała się walką o przyszłość Polski. I myśmy tę walkę wygrali. Nie jest też zapewne przypadkiem, że kilka dni po wyborze p. Andrzeja Dudy na najwyższy urząd w państwie niemiecka prokuratura zaczęła sprawdzać czy w Smoleńsku mogło dojść do zamachu.

Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości czym jest putinowska Rosja i do czego zdolny jest obecny władca na Kremlu. Walka o uświadomienie tego Polakom trwała ponad pięć lat i kosztowała wielu z nas ogromny wysiłek a czasem wymagała autentycznego poświęcenia. Ta praca pomogła uruchomić zmiany, które dzieją się w Polsce na naszych oczach. Wielu nie dało rady, wielu zwątpiło. Jednak Wy należeliście do tych którzy przyszli gdy Polska była w potrzebie. Kiedyś nie sposób będzie napisać uczciwie najnowszej historii nie wspominając o tym co zrobiliście dla Ojczyzny.

Dzisiaj odkrywamy sens ofiary jaką złożyły polskie elity w Smoleńsku. To kamień węgielny nowej Polski. Ta Polska odradza się lepsza, bo z ludzi, którzy zostali poddani wieloletniej próbie. Walka nie jest jeszcze zakończona ale Pan Bóg dał nam wielkie światło nadziei.

miroslawborutaMirosław Boruta

Zdjęcia w tekście p. Zbigniew Galicki.

Uroczystości pięćdziesiątej Miesięcznicy Smoleńskiej w Krakowie - 10 czerwca 2014 roku - rozpoczęliśmy już o godz. 17:00 pieśnią religijną (dziękujemy bardzo Gabrysi za skrzypcowy akompaniament), modlitwą i złożeniem wiązanek kwiatów na sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich.

20140610ms1Kwiaty od Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie składał p. prof. Jan Tadeusz Duda, od Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, sympatyk Klubu p. Jacek Smagowicz, a od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu Małopolska dwaj jego wiceprzewodniczący, pp. Henryk Łabędź i Jerzy Smoła oraz p. Bożena Musiał. Dziękujemy także za kwiaty i obecność przedstawicielki Polaków z australijskiego Melbourne.

20140610ms2Chwilę później, o 17:30 w Archikatedrze Wawelskiej odprawiona została koncelebrowana Msza Święta za Ojczyznę w intencji śp. Pary Prezydenckiej oraz Wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Mszę Świętą zamówił Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, który – we współpracy ze Związkiem Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 – jest głównym organizatorem uroczystości od sierpnia 2010 roku.

20140610ms3Po Mszy Świętej odbyło się przejście pod Krzyż Narodowej Pamięci – Krzyż Katyński, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie 96 białych i czerwonych zniczy, modlitwa za Ofiary Tragedii Smoleńskiej i słowo przy Krzyżu, poświęcone pamięci Ofiar i Polsce. Rozpoczął je, prowadząc rozważania i modlitwę, ksiądz dr hab. Henryk Majkrzak SCJ, a po nim przemawiali kolejno: dr Mirosław Boruta, przewodniczący Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki; Jacek Smagowicz z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Krzysztof Bzdyl, prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89.

20140610ms4Słynny wiersz Marcina Wolskiego "Na śmierć Prezydenta Kaczyńskiego", przypomniała aktorka, p. Sława Bednarczyk a p. Stanisław Markowski powtórzył z nami "Dekalog Polaka" Zofii Kossak-Szczuckiej. Uroczystość zakończyły hymny: "Boże coś Polskę", "Jeszcze Polska nie zginęła" i "Hymn Solidarności".

(Od Redakcji): Publikujemy także tekst okolicznościowego Apelu Klubów Gazety Polskiej:

20140610ms5Po raz pięćdziesiąty spotykamy się w setkach miejsc w Polsce i na świecie, by przypomnieć opinii publicznej o tragedii Polaków, którzy 10 kwietnia 2010 r. stracili swojego Prezydenta i elitę narodu. Głęboka rana zadana nam ponad cztery lata temu nie może się zabliźnić, gdyż do dzisiaj władze uczciwie nie zbadały przyczyn katastrofy. Cały czas podejmowana jest też walka z pamięcią o zabitych w czasie tragedii nad Smoleńskiem.

20140610ms6Dzisiaj, przypominanie całemu światu o tej zbrodni ma jeszcze inny głęboki sens: musimy uświadomić ludziom, że Polska była jedną z pierwszych ofiar agresji reżimu panującego w Moskwie. Mimo naszej przynależności do NATO i gwarancji bezpieczeństwa nie zapobieżono atakowi na wojskowy samolot z polskim dowództwem państwa i armii na pokładzie. To, że władze nie chciały pomocy państw sojuszniczych, nie zmienia faktu, że Polacy wcześniej czy później o taką pomoc zwrócić się muszą. Atak na samolot Prezydenta był atakiem na polskie państwo. Rządzący w Moskwie dostarczyli ostatnio opinii publicznej świata wystarczająco dużo dowodów na to, że są zdolni do każdej zbrodni, nawet do takiej. Tymczasem władze w sprawie wyjaśniania przyczyn katastrofy zaufały im tak jakby to byli nasi najbliżsi sojusznicy. Ta hańba zostanie na elitach władzy już na zawsze.

Kluby "Gazety Polskiej"

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej, przygotowanej przez p. Stefana Budziaszka: https://www.youtube.com/watch?v=-kZn1hvjgfM