Przeskocz do treści

miroslawborutaks1Mirosław Boruta

3 maja zmarł a 8 maja 2018 roku spoczął na Cmentarzu w Borku Fałęckim w Krakowie, dr inż. Antoni Zięba, założyciel i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Miałem zaszczyt często spotykać dr. inż. Antoniego Ziębę, gościć w Krakowskim Klubie Gazety Polskiej, wspomagać jego inicjatywy także w ramach Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

spantoniziebaDr inż. Antoni Zięba  (fot. pro-life.pl) był założycielem i redaktorem pism "Źródło", "Droga" i "Wychowawca" a przed wszystkim był dla nas wzorem.

Pożegnaliśmy Wielkiego Obrońcę Życia Człowieka, którego największą pasją było szerzenie wiedzy, zarówno tej podstawowej o tajemnicy życia, jak i tej "jak żyć".

Dołączam kilka zdjęć z pogrzebu i modlitwę. Będzie nam śp. Antoniego Zięby bardzo brakowało:
https://photos.app.goo.gl/M2sCaejx4IDJhSVB3

psozclogo1List otwarty prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. Antoniego Zięby, skierowany do premiera Kanady, przewodniczącego Parlamentu Kanady oraz ambasadora Kanady z Polsce w związku z ponownym uwięzieniem kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner.

Zdjęcia w tekście p. Mirosław Boruta - spotkanie z pp. Mary Wagner i Jackiem Kotulą w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie, 11 października 2014 roku.

Brońmy Mary Wagner modlitwą i wysyłając protesty do ambasadora i władz Kanady! Poniższy list otwarty prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka może być przykładem takiego protestu.

Kraków, 11 stycznia 2016 r.

12 grudnia 2015 roku kanadyjska policja ponownie aresztowała Mary Wagner, bohaterską obrończynię życia poczętych dzieci. Mary Wagner została zatrzymana ponieważ weszła do kliniki aborcyjnej w Toronto, aby wręczyć matkom nienarodzonych dzieci białe róże. Chciała w ten sposób łagodnie zasugerować im, żeby wybrały dla swoich dzieci życie zamiast okrutnej śmierci poprzez aborcję.

marywagnerwkrakowie3Wzywam władze Kanady do respektowania artykułu 19. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” ONZ: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice”.

Postępowanie władz Kanady jest tym bardziej trudne do zrozumienia, że Mary Wagner została uwięziona ze względu na obronę podstawowych praw społeczności międzynarodowej, wyrażonych w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych: w artykule 3. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” – „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w „Deklaracji praw dziecka” i „Konwencji o prawach dziecka” – „Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

marywagnerwkrakowie2Nauka od wielu lat jednoznacznie potwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia (zapłodnienia). Aborcja jest więc okrutnym – bez żadnego znieczulenia – zabójstwem skrajnie bezbronnego i absolutnie niewinnego, nienarodzonego człowieka. W przypadkach niektórych krajów, nawet dziecka zdolnego już do samodzielnego życia organizmem matki.

Aborcja powoduje także poważne szkody fizyczne i psychiczne u kobiety – matki nienarodzonego dziecka – i jej wieloletnie często cierpienia.

marywagnerwkrakowie5Przypomnę słowa wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II: „Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka” (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.).

Po raz kolejny domagam się uwolnienia Mary Wagner i zaprzestania jej prześladowań. Mam także nadzieję, że Kanada pójdzie w niedługim czasie śladem Polski i wprowadzi prawo chroniące życie człowieka od chwili poczęcia.

Z poważaniem,
dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Premier Kanady: Justin Trudeau / Prime Minister of Canada / Office of the Prime Minister / 80 Wellington Street / Ottawa, ON K1A 0A2 / Canada / fax: +1 613–941-6900 / formularz kontaktowy: http://pm.gc.ca/eng/contactpm

Spiker Izby Gmin Kanady: The Hon. Geoff Regan, M.P. / Speaker of the House of Commons / House of Commons / Ottawa, K1A 0A6 / Canada / tel.: +1 613-996-3085 / fax: +1 613-996-6988 / e-mail: geoff.regan@parl.gc.ca

Ambasador Kanady w Polsce: Stephen de Boer / Ambasador Kanady w Polsce / ul. Jana Matejki 1/5 / 00–481 Warszawa / tel.: +48 22 584 3100 / fax: +48 22 584 3192 / e-mail: wsaw@international.gc.ca

Adres Mary Wagner do więzienia: / Mary Wagner / Vanier CW / Box 1040 / 655 Martin Street / Milton ON L9T 5E6 / Canada

Za: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/list-otwarty-w-obronie-mary-wagner

psozclogo1W ostatnim czasie Rząd RP opracował i skierował do Sejmu projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”, którego celem jest legalizacja procedury „in vitro” w naszym kraju. W sytuacji, gdy ogromna większość mediów publicznych i komercyjnych bezkrytycznie ten projekt popiera i przemilcza głosy etyków, naukowców i lekarzy wyrażających jednoznaczny sprzeciw wobec tego projektu, czujemy się w obowiązku przywołać i przypomnieć najważniejsze fakty na ten temat.

Życie każdego człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia i od tego momentu powinno być bezwzględnie chronione, a godność tej nowej istoty ludzkiej szanowana.

Rządowy projekt ustawy ogranicza się do zalegalizowania procedury „in vitro”, która nie jest procedurą leczniczą. „In vitro” nie leczy niepłodności: żadna kobieta, żaden mężczyzna, żadna para ludzka nie została wyleczona z niepłodności tą metodą. Tak więc już sama nazwa rządowego projektu wprowadza w błąd opinię publiczną, powielając medyczne kłamstwo.

„In vitro” jest jedynie techniką sztucznego wytwarzania ludzi, co gwałci zarówno godność pary ludzkiej jak i poczętego dziecka. „In vitro” stanowi wielkie zagrożenie życia i zdrowia poczynanych tą metodą dzieci, nie jest też obojętne dla zdrowia matek.

Ze statystyk światowych placówek „in vitro” wynika, że tylko kilku procentom poczętych tą metodą dzieciom dane jest się urodzić. Oznacza to, że statystycznie ceną urodzenia jednego żywego dziecka jest śmierć średnio 10 innych dzieci, jego rodzeństwa. Związane jest to z tym, że w trakcie procedury „in vitro”, kilkakrotnie dokonuje się selekcji ludzi na kolejnych etapach ich życia zarodkowego i płodowego. Spośród kilku – kilkunastu powołanych do życia istot ludzkich wybiera się 2-4 i przenosi do macicy. Reszta zarodków ludzkich obumiera lub jest mrożona; na całym świecie i w Polsce miliony zamrożonych ludzkich embrionów czeka na powolną śmierć! Kolejnej selekcji dokonuje się po ewentualnym zagnieżdżeniu się więcej niż jednego zarodka w macicy – wtedy 1 lub 2 zostają przy życiu, a pozostałe są zabijane. W procedurę „in vitro” nierozłącznie wpisana jest procedura śmierci.

Według danych brytyjskiego Departamentu Zdrowia z 3 milionów 800 tysięcy poczętych „in vitro” dzieci w latach 1992-2006 urodziło się żywych tylko 122 tysiące dzieci, czyli tylko 3,21 procenta poczętych tą metodą istot ludzkich…

Innym powodem, dla którego nie można się zgodzić na „in vitro”, jest fakt, że wszystkie dzieci poczęte tą metodą należą do grupy podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o śmiertelność około i po porodową oraz zapadalność na różne choroby, szczególnie wrodzone i genetycznie uwarunkowane. I tak, w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie, wśród dzieci poczętych „in vitro”, stwierdzono:

4 razy więcej martwych urodzeń,
2 razy wyższą śmiertelność noworodków,
istotne zwiększenie liczby wad wrodzonych i nowotworów np.:
2-4 razy częstszy rozszczep wargi i podniebienia,
4-5 razy częstsze zarośnięcie przełyku,
1,5 raza częstsze porażenie mózgowe,
2-3 razy częstsze hospitalizacje i różnego typu zabiegi operacyjne do 3-go roku życia dziecka.
Eksperci wskazują też na negatywne skutki zdrowotne i moralne dla rodziców, zwłaszcza matki. Do najczęściej wskazywanych należą:

zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika i sutka,
możliwość wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników.
U obojga potencjalnych rodziców może wytworzyć się przekonanie, że dla osiągnięcia własnego celu wolno zgodzić się na zabicie swoich dzieci i narażać je na szkody zdrowotne.

psozclogo2W grudniu ubiegłego roku Sejm RP jednomyślnie przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II. Uzasadnione jest więc przypomnienie Jego nauczania odnośnie sztucznej prokreacji.

W encyklice „Evangelium vitae” w rozdziale „Aktualne zagrożenia życia ludzkiego” nasz wielki Rodak wymienia obok przerywania ciąży „Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane „embriony nadliczbowe” są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli „materiału biologicznego”, którym można swobodnie dysponować” (EV n. 14).

Należy też podkreślić, że procedura „in vitro” narusza zapisy polskiej Konstytucji i Kodeksu Karnego. Konstytucja zapewnia:

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. (…)

Kodeks Karny w art. 157a mówi:

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W rządowym projekcie nawet nie wspomina się o nowoczesnej, etycznej, szanującej życie i godność poczętych dzieci i ich rodziców metodzie pomocy bezdzietnym małżonkom jaką jest naprotechnologia. Naprotechnologia diagnozuje i leczy bezpłodną parę małżeńską, nie wykazując żadnych skutków ubocznych i wątpliwości etycznych. Jest też wielokrotnie tańsza w stosowaniu niż procedura „in vitro”. Dlatego powinniśmy dążyć do wyeliminowania antyludzkiej, szkodliwej zdrowotnie i głęboko nieetycznej metody, jaką jest „in vitro”, a promować i finansować naprotechnologię.

dr med. Wanda Terlecka, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Za: http://www.pro-life.pl/baza-wiedzy/teksty/prawda-o-procedurze-in-vitro

norbertpolakNorbert Polak

21 stycznia Anno Domini 2015 o godzinie 16:30 w Auli Papieskiej należącej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyło się spotkanie obrońców życia zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Spotkanie rozpoczął kustosz i rektor Kościoła Rektoralnego Sanktuarium ksiądz prałat dr Franciszek Ślusarczyk, który wygłosił przemowę o konieczności obrony życia. Wyjaśnił, że znajdujemy się w Auli Papieskiej, ponieważ Święty Jan Paweł II dbał o każde ludzkie życie, pochylając się nad człowiekiem. Ksiądz Ślusarczyk poprowadził modlitwę "Pod Twoją obronę".

wlagiewnikach1Następnie głos przejął dr inż. Antoni Zięba - prezes Polskiego Stowarzyszenia. Powiedział, iż impulsem do rozpoczęcia tego cyklu spotkań (10 spotkań w ciągu roku, prócz wakacji - następne 18 lutego) było ponowne uwięzienie kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner, która przecież nie dawno modliła się z nami w Stolicy Miłosierdzia Bożego. Następnie prezes Stowarzyszenia omówił sprawę nielegalnego zalegalizowania pigułki antykoncepcyjnej "dzień po" w Polsce. Wskazał jej 3 działania, wśród których jest jedno działanie antykoncepcyjne. Powiedział, że w poważnych czasopismach piszę się o niej, fałszując ten fakt. Okazuje się, iż władza nie przejmuje się łamaniem prawa. Speaker w TVP mówił, że Unia uznała to zalecenie, natomiast minister, że nakazała - występuje tu zatem kłamstwo. Twierdzi się, że pigułka ta ma niby obniżyć ilość aborcji tradycyjnych, a na całym świecie, gdzie została wprowadzona, nie obniżyła się.

wlagiewnikach2Za jego życia - 36 lat działalności w obronie życia - nie było takiej potrzeby modlitwy jak teraz, a encyklika Evangelium Vitae (25 marca 1995) mówi o wielkiej i pilnej potrzebie modlitwy w intencji obrony życia. Doktor inżynier powiedział: "Nie ma większego daru niż dar wiary". Zaznaczył, że wiarę trzeba wzmocnić dobrą książką, filmem, spotkaniem z ludźmi. Przypomniał, iż w tej sali zaczęła się World Prayer for Life. Wspomniał słowa naszego Świętego rodaka Jana Pawła II z 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, skierowane do młodych, kiedy to wzywał do nieustannej modlitwy, między innymi słowami: "A jest to wezwanie najważniejsze". Dr inż. Antoni Zięba zaapelował, byśmy podjęli ten trud modlitwy i do niej zachęcili innych, bo trwa wielka walka. Codziennie tutaj ludzie modlą się w celach Krucjaty, a w każdą sobotę przeprowadzają adorację Najświętszego Sakramentu, a teraz, chcą wprowadzić coś nowego, czyli te comiesięczne spotkania, dlatego doktor inżynier Antoni Zięba zaprosił obecnych na następne spotkanie (18 lutego) i wezwał, by przyszli wraz z rodzinami, znajomymi i innymi. Zauważył, że wszyscy dostrzegamy, iż pojawiła się groźba kolejnej wojny światowej. Przypomniał słowa Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty. Błogosławiona mówiła o tym, że największym zagrożeniem dla pokoju jest zabijanie nienarodzonych. Dr inż. Zięba: "Gdyby zaprzestano aborcji, to Pan Bóg zaprowadzi pokój na całym świecie". Walka o życie jest walką o pokój. Zasygnalizował możliwość wzięcia adresu do premiera Kanady oraz darmowych materiałów pro-life rozdawanych przed Aulą Papieską. Zaalarmował, iż największy grzech to bierność. Życzył sobie, abyśmy utrzymali to dumne 1 miejsce w świecie pod względem obrony życia. My musimy szerzyć prawdę o życiu, o aborcji i o tym, że to Bóg jest Panem życia i śmierci.

wlagiewnikach3Zacytował z pamięci słowa Jana Pawła II, których wiele nosi ze sobą w sercu: ,, Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się... Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji. Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię Wam: pokładajcie wiarę w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie Zmarłym i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: Życie zwycięży śmierć!". Dr inż. Antoni Zięba: "Chciejmy być więc sługami Chrystusa Zmartwychwstałego, bo w Nim życie człowieka jest ustalone". W ramach spotkania obejrzeliśmy 2 filmy pro-life: "Trzeci wyjątek" oraz "Wszystkie kontynenty za życiem". Po spotkaniu udaliśmy się do Bazyliki na Mszę Świętą z kazaniem księdza kustosza Franciszka Ślusarczyka w intencji ratowania życia człowieka oraz wyproszenia Miłosierdzia Bożego za grzechy przeciw życiu.

krakowniezaleznymkInformacja własna

"Wygaszają nam Polskę, a my nie damy jej wygasić"
(prof. Janusz Kawecki)

solidarni2010krakow16 stycznia 2015 roku Krakowski Oddział Solidarnych 2010 zaprosił Krakowian i Gości Naszego Miasta na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy OO. Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego 56.

Tym razem modlitwie za Polskę towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie. Z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, 24 stycznia, kiedy to kościół wspomina Świętego Franciszka Salezego (którego Pius XI ogłosił w 1923 roku patronem pisarzy katolickich i dziennikarzy) Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (Oddział Krakowski) wręczyło swoją nagrodę p. profesorowi Januszowi Kaweckiemu.

januszkaweckiPodczas comiesięcznego spotkania patriotycznego mieliśmy okazję wysłuchać kazania o. Piotra Andrukiewicza CSsR, laudacji księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, a także wystąpień zarówno Laureata (fot. solidarni2010.pl), jak i doktora Mirosława Boruty, mecenasa Zbigniewa Cichonia, doktora inżyniera Antoniego Zięby i raz jeszcze księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego.

(Od Redakcji): Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, autorstwa p. Mirosława Boruty oraz do lektury okolicznościowych artykułów pióra p. Małgorzaty Pabis, zamieszczonych na stronach "Naszego Dziennika":
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/16Stycznia2015mb
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/123869.html
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/124033.html

Warszawa, 8 września 2014 r.

pfrozlogo16 listopada br. odbędą się w Polsce wybory władz samorządowych: prezydentów i burmistrzów miast, radnych miast, powiatów, gmin i radnych sejmików wojewódzkich.

Wyniki tych wyborów mogą sprzyjać rodzinie i budowaniu cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie lub przeciwnie, spowodować osłabienie rodziny a nawet nieść zagrożenie w sprawie fundamentalnej, jaką jest ochrona życia człowieka.

Jak pokazały ostatnie doświadczenia, decyzje władz samorządowych mogą mieć i mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej i finansowanie zadań oraz programów które mogą służyć życiu i rodzinie, ale także w nie uderzać. Przykładem działania prezydent Warszawy, której decyzja odwołania dyrektora zasłużonego szpitala położniczego tylko dlatego, że odmówił on uczestnictwa w procederze pozbawiania życia dzieci poczętych, pokazuje wpływ samorządu na na obsadzanie ważnych społecznie stanowisk.

psozclogo1Inny przykład: władze samorządowe mogą finansowo wspierać głęboko nieetyczną procedurę „in-vitro”, w trakcie której ginie ponad 90 procent powołanych do życia dzieci, z drugiej strony mogą wspierać etyczną, a także wielokrotnie skuteczniejszą i tańszą, metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

Władze samorządowe, którym podlegają szkoły, mogą wspierać programy odpowiedzialnego wychowania do życia w rodzinie (edukacja seksualna typu A, oficjalnie realizowana w polskiej szkole) lub godzić się na demoralizujące naszą młodzież programy biologistycznej seks-edukacji (edukacja seksualna typu B), czy wprowadzanie do nauczania elementów skrajnie niebezpieczniej ideologii gender.

Apelujemy, aby wszyscy, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka oraz prawe wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu odpowiedzialności za siebie, rodzinę i Ojczyznę, wzięli udział w wyborach samorządowych. Trzeba, aby nasze głosy zostały oddane na kandydatów i ugrupowania czy partie, które jednoznacznie opowiadają się za ochroną życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wzmocnieniem rodziny opartej na fundamencie nierozerwalnego małżeństwa, mówią zdecydowane NIE aborcji, eutanazji, procedurze „in – vitro”, demoralizującej seksedukacji typu B, mówią nie ideologii gender. Dlatego, chcąc skutecznie budować cywilizację życia w naszej Ojczyźnie, nie możemy oddać swych głosów na kandydatów z SLD, PO, czy Twojego Ruchu.

psozclogo2W roku kanonizacji naszego wielkiego Rodaka – Jana Pawła II – uczynimy jego słowa, wypowiedziane 19 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze, zasadniczym kryterium naszych ocen i decyzji wyborczych: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Anna Dyndul, sekretarz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Za: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/przed-wyborami-samorzadowymi-2014

elzbietaserafinElżbieta Serafin*

21 lutego 2014 roku - jak co miesiąc, w każdy trzeci piątek - spotkaliśmy się w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Rynku Podgórskim, by wspólnie z ojcem Piotrem Andrukiewiczem pomodlić się za pomyślność naszej Ojczyzny.

20140221ms1Dzisiejsza Msza Święta oprawiona udziałem w niej młodych chłopców z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Oddziału Strzelców Krakowskich, poświęcona została także rozważaniom na temat wspaniałej idei Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Jak mówił ojciec Piotr Andrukiewicz "Wszyscy Rodacy wezwani zostali w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę do codziennej modlitwy co najmniej jedną dziesiątką różańca z intencją Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu". Ojciec Piotr dodał: "Chyba dziś nikt nie ma wątpliwości co do potrzeby Krucjaty Różańca (...) Jesteśmy przecież świadkami niewydolności Państwa, wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych małżeństw czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Aby stawić czoła tym wszystkim problemom potrzebna jest przede wszystkim odbudowa fundamentu wiary, moralności i modlitwy".

20140221ms2Na spotkaniu po Mszy Świętej kontynuowaliśmy rozmowy o Polsce, a gośćmi naszymi byli m.in. ojciec Piotr Andrukiewicz, dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka; prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, autor słynnej audycji "Głos z Krakowa" w Radio Maryja oraz dr Mirosław Boruta – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, reprezentujący zaproszonego przez Solidarnych 2010 p. posła Andrzeja Dudę, którego ważne obowiązki polityczne zatrzymały w Stolicy.

* Autorka należy krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Solidarni 2010.

(Od Redakcji): zapraszamy Państwa także do obejrzenia całego fotoreportażu Autorki oraz relacji filmowej, nadesłanej przez przewodniczącego krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Solidarni 2010, p. Tadeusza Kaznowskiego:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/21Lutego2014
http://www.youtube.com/watch?v=Q9SjGc-voo8