Przeskocz do treści

citizengoCzłowiek ten w obronie sprawiedliwości i rzetelności sprawowania urzędu sędziego, w akcie protestu przeciwko stronniczym i niesprawiedliwym decyzjom sędziny Anny Wielgolewskiej rzucił w wychodzącą z sali sędzinę świeżym tortem. Ten spektakularny czyn nie miał na celu znieważenia ani nietykalności cielesnej urzędującego sędziego. Był to desperacki akt przeciwstawienia się niewłaściwym decyzjom sędziów, którzy w sposób jawny utrudniają skazanie autorów zbrodni reżimu komunistycznego za ich haniebne postępki, których ofiary do dziś nie doczekały się zadośćuczynienia.

Całość petycji i możliwość podpisu znajdą Państwo tutaj:
http://www.citizengo.org/en/node/36201?tc=ty&tcid=25923185

Więcej o sprawie p. Zygmunta Miernika pisze na naszych stronach p. Elżbieta Serafin:
https://www.krakowniezalezny.pl/zygmunt-miernik-w-wiezieniu

spjnlogoStanowczo domagamy się od Parlamentu Europejskiego nieingerowania w wewnętrzne sprawy Polski, suwerennego państwa, w którym korzenie demokracji sięgają znacznie głębiej w przeszłość niż w większości krajów europejskich.

Polska jest państwem demokratycznym, w którym od 2015 roku rządzi formacja konsekwentnie realizująca obiecane wyborcom zmiany we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Podczas gdy większość obywateli akceptuje politykę Prezydenta i Rządu, część opozycji niepogodzona z utratą władzy wykorzystuje do walki wewnętrznej obce ośrodki propagandy oraz instytucje Unii Europejskiej. Szukanie zewnętrznej pomocy, przeciw własnej legalnej władzy, nigdy nie zyskiwało w naszym kraju aprobaty społecznej i było potępiane jako zdrada ojczyzny. Wartości takie jak wolność czy demokracja są od kilku stuleci dziedzictwem naszych antenatów.

citizengoZgodnie z kilkuwiekową tradycją suwerenem w Polsce jest naród, a jego reprezentantem Parlament Rzeczypospolitej. Wszystkie zmiany, w tym zmiany prawne, dokonane w Polsce w ostatnich miesiącach są niepodważalną wolą suwerena.

Uważamy, że sprawy wewnętrzne poszczególnych państw powinny być pozostawione im samym. Parlament Europejski - reprezentant wolnych narodów - nie może zamieniać się w narzędzie wykorzystywane do wewnętrznej walki politycznej w krajach UE.

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Więcej na: http://www.citizengo.org/pl/33956-petycja-do-parlamentu-europejskiego-o-zaprzestanie-ingerencji-w-wewnetrzne-sprawy

spjnlogoWe strongly demand that the European Parliament should stop interfering into internal matters of Poland, a sovereign state, in which the roots of democracy have grown stronger and reached much deeper in the past than in a majority of European countries.

Poland is a democratic country ruled since 2015 by the formation that consistently implements all changes promised to electors in all the spheres of social economic life. While a majority of its citizens accept the policy pursued by the President and Government, a part of the opposition, never reconciled with the loss of power, uses in domestic struggle foreign centres of propaganda and institutions of the European Union. Looking for foreign support against the own rightful government has never been accepted by the society and has always been regarded as treason against the own country. Such values as freedom and democracy have been for several centuries the heritage of our ancestors.

citizengoIn accordance with our several-centuries-old tradition, the sovereign in Poland is the nation, and its representative is the Parliament of the Republic of Poland. All changes, including changes of laws, made in Poland during the last several months, have been introduced by the unquestionable will of the sovereign.

We are of the opinion that internal affairs of independent countries should remain their own national matters. The European Parliament – a representative of free nations – could not change itself into a tool used for internal political struggle fought in those countries.

Poland Comes First Association

More on: http://www.citizengo.org/pl/33956-petycja-do-parlamentu-europejskiego-o-zaprzestanie-ingerencji-w-wewnetrzne-sprawy

citizengoPodstawowe składniki dobra wspólnego – ochrona życia, respektowanie praw rodziny i zapewnienie edukacji opartej na wartościach moralnych – potrzebują zabezpieczenia konstytucyjnego, a wcześniej – domagania się od wszystkich sił politycznych ich poszanowania, a także reagowania na ich pogwałcenie (takie jak zbrodnia w Szpitalu na Madalińskiego) jako na naruszenie samej sprawiedliwości.

Polityka solidarności wobec rodzin wychowujących dzieci musi być rozszerzana i kontynuowana, bo dopiero osiągnięcie progu pół miliona urodzeń dzieci rocznie otworzy nadzieję na przełamanie katastrofy demograficznej. Walcząc o przełamanie kryzysu rodziny, Rzeczpospolita ma również obowiązek przeciwstawić się wszelkim formom zorganizowanej demoralizacji.

Polityka gospodarcza Rzeczypospolitej powinna zmierzać do upowszechnienia własności, a więc do tworzenie jak najlepszych warunków dla inwestowania i zakładania przedsiębiorstw, dla uczciwej konkurencji, dla oszczędności i realizowanej w rodzinie solidarności pokoleń. Szczególnie ważne znaczenie społeczne i gospodarcze ma wspieranie polskiego rolnictwa, wyróżniającego nas pozytywnie na tle pozostałych krajów Europy.

Polska powinna aktywnie kształtować opinię chrześcijańską w Europie. Tymczasem uznanie w traktacie lizbońskim za prawo Unii, z poparciem głównych sił politycznych w Polsce, „zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną” było aktem nieodpowiedzialności moralnej, narodowej, a także europejskiej.

Dziś w Europie polityka tzw. wielokulturowości prowadzi faktycznie do rozpadu tych wielkich całości duchowo-społecznych, jakimi w ciągu wieków wiary stały się chrześcijańskie narody Europy. Najbardziej dramatycznym, bo niemal nieodwracalnym, przejawem tego zjawiska jest postępująca islamizacja wielu krajów Europy zachodniej.

Za: http://www.citizengo.org/pl/33774-dla-Polski-i-Cywilizacji-Chrzescijanskiej-w-1050-Rocznice-Chrztu-Polski

citizengoCitizenGO to grupa aktywnych osób, które wspólnie bronią życia, rodziny i oraz tych podstawowych praw i wolności, które wynikają z godności człowieka. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Nie mamy żadnych wątpliwości, że współczesny świat potrzebuje grupy zaangażowanych, zwykłych ludzi, którzy będą obecni w życiu publicznym. CitizenGO to forma udzielenia głosu tej grupie społeczeństwa, której zazwyczaj nie słychać.

Fotografie w tekście ze strony mariupol.pauliny.org.ua - 26 sierpnia 2015 roku, ofiarę Mszy Świętej w parafii mariupolskiej sprawuje ksiądz biskup Jan Sobiło.

Już 19.262 osoby podpisały petycję!
http://www.citizengo.org/pl/27859-szanowny-panie-prezydencie-szanowny-panie-ministrze

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z Ojcem Pawłem Tomaszewskim, a także prezesem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu, Panem Andrzejem Iwaszko:

Szanowni Państwo,

parafiamariupol1wbrew ogólnie panującej opinii, że wszyscy Polacy zostali ewakuowani z terenów zagrożonych, jest spora grupa naszych Rodaków, którzy mieszkają w Mariupolu i okolicach. Wiadomo, jak ważnym strategicznie dla obu stron konfliktu miastem jest Mariupol. Chcielibyśmy więc Państwu przybliżyć sytuację panującą na tym terenie i prosić o wsparcie przez promowanie naszej akcji i wywieranie nacisków na ludzi władzy w Polsce.

1. Sytuacja Polaków na wschodzie Ukrainy:
a) na obszarach pod kontrolą rebeliantów jest tragicznie. Panuje głód, a pomoc nie ma tam jak dotrzeć. Ludziom, którzy postanowili tam zostać nie sposób pomóc, dopóki nie zdecydują się zbiec z okupowanych terenów.
b) rejon wciąż kontrolowany przez Kijów - w pobliżu linii frontu wielu Polaków spotyka los podobny do losu Ukraińców, czyli ogromna bieda. Ceny w sklepach znacznie wzrosły, inflacja szaleje, a ceny za gaz, prąd i wodę są niebotyczne, a mówimy tu o rachunkach za okres letni - ludzie boją się myśleć co stanie się zimą. Na domiar złego Kijów podnosi podatki... Ludzie, emeryci zaczęli w akcie desperacji żebrać, co wcześniej nigdy miejsca nie miało!
Jest na szczęście grupa Polaków, którzy sobie radzą - mają dobry fach w ręku. Niestety ze strachu o przyszłość chcą zacząć wszystko od nowa, w Polsce – nie oczekują wiele, pragną tylko pomocy w odnalezieniu się w nowym środowisku, tak by móc stanąć na nogi.

2. Sytuacja na froncie:
parafiamariupol2Kilka miesięcy temu ludzie kładli się spać i zasypiali słysząc huk artylerii. Odbiło to swoje piętno na wszystkich mieszkańcach, ale można sobie wyobrazić jak wielka to trauma dla osób starszych i dzieci.
W tej chwili nie ma działań wojennych, jednakże społeczność obawia się, że w związku z podpisanym rozejmem, gdzie zadeklarowano stworzyć strefę neutralną, po wycofaniu wojsk Ukraińskich z terenów wsi Szerokie, rebelianci złamią rozejm (jak to już się wcześniej zdarzało), zajmą te tereny i rozpoczną parcie na Mariupol.

3. Obawy:
Przede wszystkim panuje lęk i ciągła niepewności co do przyszłości. Nasi Rodacy cudem przeżyli ostrzał artyleryjski dzielnicy "Wostocznyj", byli świadkami tragicznej śmierci ofiar tego wydarzenia.. Ludzi ogarnia strach, boją się śmierci z głodu, boją się wojny, boją się nawet wychodzić z domu.

4. Działania polskiego rządu:
parafiamariupol3Niestety działania rządu mają często cechę PR-u zamiast rzeczywistej chęci niesienia pomocy Polakom. Akcje pomocy są raczej autoreklamą, bardziej niż profesjonalnym podejściem do tego problemu. Musimy uzmysłowić polskiemu rządowi, że ma szansę zrehabilitować się choć trochę pod koniec swojej kadencji. Wymagamy szczerej współpracy z ludźmi, którzy znają tych Polaków i Polki oraz ich rodziny osobiście, którzy będą mogli za nich poświadczyć.
Zawstydza zarazem fakt postanowienia przyjęcia tak wielkiej liczby imigrantów z innych krajów, obojętnie jak oceniamy taką decyzję.

Polscy Emigranci z Wielkiej Brytanii,
Organizatorami petycji są: Polska Niepodległa Wielka Brytania oraz 17 Województwo.