Przeskocz do treści

Deklaracja wartości Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

okenlogo1. OKEN zamierza działać w oparciu o podstawowe, uniwersalne wartości, które ukształtowały polską wspólnotę narodową. Pragniemy, aby polskie szkoły kształtowały wśród uczniów postawy ludzi zakorzenionych w ojczystej historii, szanujących i ceniących dokonania naszych przodków, pozbawionych kompleksów w stosunku do cudzoziemców. Opuszczający mury szkół młodzi Polacy powinni stawać się wolnymi i odpowiedzialnymi obywatelami Rzeczypospolitej, ludźmi potrafiącymi twórczo i mądrze kierować swoim życiem oraz pamiętać, iż to oni są odpowiedzialni za siebie, swoich najbliższych i Ojczyznę.

2. Program wychowawczy naszych szkół powinien być osnuty wokół kształtowania szacunku dla drugiego człowieka. W przestrzeni zaufania młodzi Polacy winni dążyć do prawdy, dobra i piękna. Pragniemy, aby kształtowanie prawych charakterów znowu zdominowało wychowanie w Polsce, a uczciwość była czymś naturalnym i powszechnym.

3. Pamiętamy, iż pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice, a państwo  zobowiązane jest do wspierania ich w tym wysiłku, w czym m.in. winna przejawiać się jego pomocniczość.

4. Pragniemy, aby każdy młody Polak niezależnie od środowiska wzrastania i wychowania otrzymywał swoją szansę edukacyjną. Stwarzanie równych szans edukacyjnych oraz zapewnianie dobrej jakości powszechnej edukacji dla każdego to podstawowe zadania państwa. Stąd też zamierzamy czynić wszystko, aby również państwo polskie takie zadania skutecznie wykonywało.

5. Uznajemy rozwój indywidualny każdego dziecka za kluczowe zadanie szkoły. Sprzeciwiamy się wszelkim formom kolektywistycznego myślenia, zgodnie z którym najważniejsze jest kształtowanie umiejętności bycia członkiem grupy. Tylko bowiem osoby mające poczucie własnej wartości i niepowtarzalności mogą podejmować służące wspólnocie współdziałania z innymi. Nie negujemy jednak zachowań społecznych wynikających z powszechności używania narzędzi internetowych i mediów społecznościowych jako sprzyjających procesom edukacyjnym, w których uczestniczy młodzież.

6. Polska szkoła winna dawać swoim uczniom solidny fundament wykształcenia ogólnego, umożliwiający im elastyczne i sprawne podejmowanie w przyszłości rozmaitych ścieżek edukacyjnych i zadań zawodowych. Równocześnie musi ona stawiać uczniom poważne wymagania, gdyż w przeciwnym razie będą oni niedojrzali i niezdolni do podejmowania wyzwań współczesnego świata. Będziemy ciągle przypominać, iż zabawa w szkołę bez wymagań to kaleczenie młodych Polaków i przekreślanie możliwości odbudowania Polski ze zniszczeń totalitaryzmu.

7. Uważamy, iż należy natychmiast zaprzestać marnotrawienia publicznych pieniędzy. Troska o pieniądz publiczny to jeden ze znaków mądrego patriotyzmu.

8.  OKEN będzie działać jawnie pamiętając, iż każdy młody Polak ma prawo do dobrej edukacji, a obywatele do rzetelnej informacji o jej stanie i do poważnego traktowania przez rządzących. Uważamy również, iż nauczyciele w Polsce muszą spełniać wysokie wymagania i uzyskiwać wynagrodzenia odpowiadające jakości ich pracy.

9. Doceniamy ogromne zasługi Kościoła dla kształtowania postaw Polaków, stąd też zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają wyrugować religię z naszych szkół lub zanegować wartości, które ukształtowały Polskę.

10. Będziemy twardo i zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim pomysłom edukacyjnym rządzących niezgodnym z powyższymi zasadami. Jeżeli władza nie będzie kreować szkół odpowiadającym potrzebom Polski i Polaków będziemy dążyć do ograniczenia jej wpływu na nie.

Za: http://ehistoria.org.pl/pl/obywatelska-komisja-edukacji-narodowej

Poprzyj protest w obronie polskiej szkoły

Tekst deklaracji: 19 marca 2012 rozpoczęliśmy protest głodowy w obronie polskiej szkoły. Po 12 dniach zawiesiliśmy głodówkę w krakowskich Dębnikach. Nasz protest przejęli nasi przyjaciele w Warszawie.

okenlogoW obecnej chwili organizujemy Obywatelską Komisję Edukacji Narodowej. W jej skład wejdą intelektualiści, pracownicy naukowi, przedstawiciele środowisk nauczycielskich, pedagodzy i przedstawiciele rodziców. Nasza inicjatywa  ma na celu przygotowanie dobrej podstawy programowej, a docelowo wyprowadzenie szkolnictwa i edukacji spod kurateli polityków.
Zwracamy się do wszystkich którzy wsparli nas, zaangażowali się w różne działania, dla których przyszłość polskiego szkolnictwa jest ważna o udział w obywatelskiej akcji zbierania podpisów popierających nasz protest z żądaniem naprawy programów nauczania. Prosimy o organizowanie się w swoich  środowiskach. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształcenie naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami. Zebrane listy należy przekazywać do struktur lokalnych Solidarności. W końcu maja przekażemy je do ministerstwa Edukacji. Akcja ta będzie kolejnym, ważnym etapem na drodze do zwycięstwa.

(Od Redakcji): na temat inicjatywy o nazwie Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej piszemy tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/warto-wiedziec/kongres-organizacyjny-obywatelskiej-komisji-edukacji-narodowej

Przywracamy lekcje historii do szkół

Fragmenty deklaracji:  Minister edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – wyrzuca z liceów obowiązkowe lekcje historii. Od 1 września 2012 roku polska młodzież, która po I roku nauczania nie zdecyduje się na maturę z historii – czyli ok. 88 proc. uczniów – kończy nauczanie historii. Zamiast tego proponuje się dziwaczne połączenie lekcji WOS-u, przysposobienia obronnego oraz historii o nazwie „historia i społeczeństwo”. Kiedy szczegółowo przyjrzymy się modułom tego przedmiotu okaże się, że młodzi Polacy zamiast wiedzy o Powstaniu Warszawskim będą się uczyć modułu: „kobieta i mężczyzna, rodzina”, albo zamiast wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” mogą natrafić na moduł „swojskość i obcość”, bądź też zamiast wiedzy o wielkim zwycięstwie rodaków w wojnie polsko-bolszewickiej natrafią na moduł „język, komunikacja i media”. Krakowski Klub Gazety Polskiej zadeklarował poparcie dla Akcji. Listę – formularz można pobrać ze strony: http://www.przywracamyhistorie.pl

Wobec powyższego przedstawiamy Państwu obywatelski projekt Ustawy przywracającej lekcje historii w polskich liceach. Musimy, bez względu na dzielące nas różnice, zintegrować się wokół ważnej sprawy, będącej polską racją stanu! Pokażmy, że jest nas tysiące i nie damy wyjałowić polskości z naszej młodzieży. Zbierajmy podpisy pod tą Ustawą, gdzie się tylko da!

przywracamylekcje

Krakowscy uczeni w Radzie Naukowej Akcji: prof. dr hab. Piotr Franaszek (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); prof. dr hab. Andrzej Nowak (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr hab. Lidia Korczak (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr hab. Henryk M. Słoczyński (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); dr Aleksander Głogowski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ); dr Tomasz Pudłocki (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr Krystyna Samsonowska (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Krakowski Klub Gazety Polskiej zadeklarował poparcie także i dla tej Akcji.

Z deklaracji Organizatorów: Na zebranie wymaganych 100 000 podpisów mamy czas 3 miesięcy od daty rejestracji Komitetu, dlatego też apelujemy do wszystkich o mobilizację i zaangażowanie w obywatelski projekt przywracający lekcje historii. Jeśli dziś nie podejmiemy tego wysiłku, możemy bezpowrotnie stracić całe pokolenie młodych Polaków.

Źródło: http://www.przywracamyhistorie.pl

okenlogo15 czerwca, w świetle obowiązującego prawa oświatowego, mija termin podania do publicznej wiadomości przez dyrektorów liceów tytułu podręcznika historii do klasy pierwszej. Podręcznik ten stanie się od 1 września obowiązującym  w  ich szkołach. Przed  blisko czterema tysiącami szkół staje niezwykle trudna decyzja.  Wszystkie, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN podręczniki, zawierają błędy wymagające wprowadzenia poważnych korekt. Żaden nie spełnia obietnic urzędników MEN, że dzięki „reformie” uczeń będzie się uczył historii najnowszej gruntowniej i w sposób bardziej pogłębiony.

W zaistniałej sytuacji, kierując się wyłącznie dobrem polskiego ucznia, proponujemy, by ze względu na wartości merytoryczne wybrać podręcznik WSiP „Po prostu Historia”, autorstwa Rafała Doleckiego, Krzysztofa Gutowskiego, Jędrzeja Smoleńskiego.

Alternatywnie, jedynie ze względu na formę przekazu podręcznik wydany przez Nową Erę – „Poznać przeszłość. Wiek XX”, autorstwa Stanisława Roszaka i Jarosława Kłaczkowa.
 
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Wrocław) –  przewodniczący
Prof. dr hab. Jan Żaryn (Warszawa) – wiceprzewodniczący
Dyr. Ryszard Nowak (Kraków) – wiceprzewodniczący

Warszawa, 12 czerwca 2012 roku

Za: http://ehistoria.org.pl/pl

miroslawborutaMirosław Boruta

19 maja odbył się Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. W auli Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego mieliśmy okazję wysłuchać referatów i głosów w dyskusji, niezwykle krytycznie oceniających pseudorefomy rządu Platformy Obywatelskiej, dążącej do obniżenia poziomu intelektualnego i moralnego polskich dzieci. Wśród zebranych przeważała myśl o przejściu od słów do czynów, stąd też wybrane władze OKEN z prof. Włodzimierzem Suleją na czele, a także zebrani, jednomyślnie przyjęli dokument końcowy (poniżej) i zadeklarowali wspólny wysiłek umysłowy i organizacyjny mający na celu jak najszybszą prawdziwą reformę i rzetelną, merytoryczną modernizację polskiej oświaty.

SPoparcie dla tych wysiłków zadeklarowali przedstawiciele wielu społecznych środowisk z całej Polski. Redakcja „Krakowa Niezależnego” życzy tej wspaniałej, fundamentalnej dla przyszłości Ojczyzny, inicjatywie rychłego osiągnięcia celów. Na fotografii obok Krakowianie: Adam Kalita i Jerzy Lackowski.

I jeszcze słowo w dyskusji, upomniałem się w niej o odpowiednie regulacje prawne i organizacyjne wspomagające edukację polską za granicami Polski, od najprostszych jej form (szkółki sobotnie) po wsparcie dla polskich szkół (choćby na Wileńszczyźnie), nie zapominajmy nigdy o 1/3 Narodu Polskiego.

Fotorelację z tego wydarzenia, autorstwa p. Leszka Jaranowskiego, można zobaczyć tutaj:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/19Maja2012

Uchwała Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

okenlogo19 maja 2012 roku środowiska protestujących przeciwko wprowadzanej od 23 grudnia 2008 roku reformie programowej zebrały się na ogólnopolskim spotkaniu w Krakowie. Wybrały na nim pierwszy skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Pierwszą pobudką naszego działania były zmiany ograniczające nauczanie historii i rozbijające wspólny jej kanon w dwóch ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych. Protesty przeciw tym zmianom, jednoczące przedstawicieli środowisk akademickich, nauczycielskich i rodzicielskich, trwają od stycznia 2009 roku. Ministerstwo zareagowało na nie dopiero z chwilą, kiedy po serii strajków głodowych zainicjowanych w tej sprawie przez byłych opozycjonistów demokratycznych w Krakowie i Warszawie, Prezydent RP, Bronisław Komorowski, zorganizował spotkanie, na które zaprosił zarówno przedstawicieli Ministerstwa Edukacji jak i krytyków ostatniej reformy.

Powtórzony został na tym spotkaniu, zgłaszany przez środowiska akademickie od początku 2009 roku postulat wprowadzenia obowiązkowego charakteru jednego ze wskazanych w podstawie programowej „przedmiotu uzupełniającego” Historia i społeczeństwo (dla klas 2 i 3) modułów: Ojczysty Panteon i ojczyste spory – w podwojonej liczbie godzin. Ta próba ratowania namiastki wspólnej płaszczyzny obywatelskiej wiedzy o historii dla młodych Polaków i Polek w wieku 17–19 lat, została wsparta przez Prezydenta.

To jest nasz postulat MINIMALNY: dotyczy tej grupy młodzieży, która wkracza już w mury szkół średnich 1 września 2012 roku. Potrzebne są zmiany bez porównania głębsze, przywracające ogólnokształcący charakter liceom, przywracające zarazem rangę nie tylko historii, ale także – równie poszkodowanym w nowej podstawie programowej – tak ważnym przedmiotom, jak język polski, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka (zmniejszona o 50%!)…

Będziemy opracowywać koncepcje tych zmian, poszerzając zespół merytoryczny naszej Komisji. Będziemy także mobilizować opinię publiczna do stałej uwagi w sprawie dla przyszłości Polski najważniejszej: wychowania i wykształcenia naszych dzieci.

Jako test intencji Ministerstwa w sprawie podjęcia dialogu z przedstawicielami dużej części społeczeństwa już dostrzegającej problem złego kierunku zmian edukacyjnych podejmowanych w ostatnich latach, możemy potraktować wspomniany przed chwilą postulat MINIMALNY. Niestety, sygnał, jaki daje w tej sprawie odpowiedź Pani Minister Krystyny Szumilas na list skierowany w imieniu krytycznych wobec reformy uczestników debaty prezydenckiej przez red. Piotra Zarembę, budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Pani Minister nie chce wciąż zdecydować się na najprostszy, nie pociągający za sobą żadnych zmian w organizacji pracy szkoły, ani też żadnych dodatkowych kosztów postulat uczynienia wspomnianego jednego modułu (Ojczysty Panteon) obowiązkowym. Przemilcza także sprawę podwojenia jego objętości godzinowej. Będziemy w tej sprawie próbowali apelować nadal.

Będziemy na pewno proponować nowe formy protestu i nacisku obywatelskiego przeciw błędnym decyzjom edukacyjnym. Będziemy szukali wsparcia środowisk akademickich, nauczycielskich i rodzicielskich dla budowania programu naprawy polskiej szkoły.

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – przewodniczący, prof. dr hab. Jan Żaryn – wiceprzewodniczący, dyr. Ryszard Nowak, dr hab. Jakub Basista, mgr Piotr Jaworski, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, dr Jerzy Lackowski, prof. dr hab. Andrzej Nowak, mgr Maciej Świrski, prof. dr hab. Ryszard Terlecki.